» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Program celoživotného vzdelávania - výzva na podanie prihlášok na rok 2008

Program celoživotného vzdelávania - výzva na podanie prihlášok na rok 2008

18.10.2007

     Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu -  Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, na základe výzvy vyhlásenej Európskou komisiou vyhlasuje Výzvu na podanie prihlášok na rok 2008 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
     Program celoživotného vzdelávania - schválený na roky 2007-2013 - zahrnuje podprogramy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig, ako aj Prierezový program a program Jean Monnet.
     Úplné znenie výzvy, vrátane podrobností o prioritách jednotlivých podprogramov, o termínoch podania prihlášok a administratívnych a finančných podmienkach, sú uverejnené na internetovej adrese Európskej komisie: http://eur-lex.europa.eu/, ako aj na stránke národnej agentúry http://www.saaic.sk/LLP. Prihlášky musia spĺňať všetky podmienky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť podané na platných formulároch.

Hlavné termíny na podanie prihlášok sú:

  • Univerzitná charta Erasmus - 30. november 2007,
  • Podprogramy Comenius a Grundtvig (mobilita) - 31. január 2008,
  • Podprogram Leonardo da Vinci (mobilita) - 8. február 2008,
  • Podprogramy Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig (partnerstvá) - 15. február 2008,
  • Program Jean Monnet - 15. február 2008,
  • Podprogramy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig (siete a sprievodné aktivity) - 29. február 2008,
  • Podprogram Erasmus (mobilita) - 14. marec 2008,
  • Podprogram Leonardo da Vinci (transfer inovácií) - 14. marec 2008,
  • Transverzálny program a sprievodné opatrenia - 31. marec 2008.

     Ďalšie informácie získate na informačných seminároch organizovaných SAAIC v októbri - decembri 2007, prípadne si ich môžete písomne vyžiadať na adrese: SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, e-mail: llp@saaic.sk.

Bratislava 18. októbra 2007