» Medzinárodná spolupráca » Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ » Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SK PRES 2016 » Podujatia v oblasti Vzdelávanie

Podujatia v oblasti Vzdelávanie

 • Zasadnutie skupiny na vysokej úrovni pre vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ, 9. - 10. jún 2016, Bratislava

  Zasadnutie skupiny na vysokej úrovni pre vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ je zaužívané podujatie na úrovni vysokých štátnych úradníkov a zástupcov inštitúcií EÚ. Toto podujatie sa tradične koná v mesiaci pred oficiálnym začiatkom predsedníctva. Jeho hlavným cieľom je na politickej úrovni prerokovať pripravované iniciatívy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na nadchádzajúce obdobie, ako aj oficiálne predstaviť kľúčové priority predsedníctva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

  Ústredné témy:
  - Nový program v oblasti zručností pre Európu - strategická iniciatíva Európskej komisie v oblasti vzdelávania a podpory zamestnanosti;
  - Kľúčové zručností, ktoré každý z nás potrebuje pre plnohodnotné zapojenie sa do pracovného procesu, ako aj aktívnu participáciu v spoločnosti.

 • Zasadnutie Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ, 14. - 15. júl 2016, Bratislava

  Zasadnutie Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ je zaužívaným neformálnym pracovným zasadnutím prípravného orgánu Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktoré sa koná v predsedníckej krajine raz za 6 mesiacov. Na stretnutí sa zúčastňujú delegáti členských štátov vo Výbore pre vzdelávanie.

  Ústerdné témy:
  - Nový program v oblasti zručností pre Európu;
  - Oznámenie Európskej komisie k podpore prevencie radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu.
   
 • Konferencia o podpore a rozvoji talentu, 12. - 13. september 2016, Bratislava

  Konferencia o podpore a rozvoji talentu je kľúčovým podujatím v oblasti vzdelávania v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Podujatie je signálom záujmu Slovenskej republiky o pozitívne ovplyvňovanie a umožnenie rozvoja talentovaných jednotlivcov, a teda aj spoločnosti ako celku a zdôraznenie úlohy podpory a rozvoja talentu v rôznych oblastiach na národnej, ale aj celoeurópskej úrovni.

  Cieľom konferencie je vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania, ako aj šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni.

  Pre dosiahnutie pozitívnych a relevantných výsledkov daného zámeru je konferencia určená pre zástupcov inštitúcií a orgánov Európskej únie, tvorcov príslušných národných politík z jednotlivých členských štátov, aktérov z oblasti vzdelávania a podpory talentov a talentovaných jednotlivcov, organizácie zameriavajúce sa na prácu s talentom, spoločnosti rozvíjajúce vhodné prostredie, ktoré umožňuje odhalenie potenciálu u všetkých jednotlivcov, ako aj ďalšie zainteresované skupiny v oblasti podpory a rozvoja talentu.

  Registrácia a podrobné informácie na: www.talents2016.eu

   
 • Zasadnutie generálnych riaditeľov pre vysokoškolské vzdelávanie, 17. - 18. október 2016, Bratislava

  Na zaužívanom zasadnutí sa stretnú generálni riaditelia pre vysokoškolské vzdelávanie a zástupcovia európskych inštitúcií.  Cieľom stretnutia je poskytnúť príležitosť na diskusiu o aktuálnych témach v oblasti vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore, výmenu skúseností a osvedčených postupov.

  Ústredné témy:
  - Úloha vysokých škôl pri rozvoji regiónov - inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ako katalyzátory rozvoja a zmien v spoločnosti.
  - Program modernizácie vysokoškolského vzdelávania.

   
 • Konferencia o odbornom vzdelávaní a príprave:  „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities", 19. - 20. október 2016, Bratislava

  Podujatie prinesie inovatívne prvky do tradičného formátu zasadnutia generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré bude spojené s konferenciou zameranou na implementáciu záväzkov členských štátov pod hlavičkou Európskej Aliancie pre učňovské vzdelávanie v nadväznosti na Spoločnú deklaráciu z roku 2013.

  Cieľom podujatia bude reflektovať na stav implementácie a zdieľanie príkladov dobrej praxe v členských štátoch, ako aj na ďalšie možnosti napredovania a reformovania odborného vzdelávania a prípravy. Rovnako sa tiež budeme venovať možnostiam rozširovania spolupráce so súkromným sektorom a zamestnávateľmi. Dôležitou témou diskusií generálnych riaditeľov bude aj Nový program v oblasti zručností pre Európu.

   
 • Zasadnutie Bologna Follow Up Group, 8. - 9. december 2016, Bratislava

  Na zasadnutí sa stretnú zástupcovia jednotlivých ministerstiev školstva z krajín, ktoré pristúpili k Bolonskej deklarácii, Európskej komisie, Európskej asociácie univerzít, Európskej asociácie vysokoškolských inštitúcií, Európskej únie študentov, Rady Európy, Európskej asociácie pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ďalších záujmových skupín, na ktorom sa pokračuje v Bolonskom procese – reforme a harmonizácii národných systémov vysokoškolského vzdelávania s cieľom vytvárať európsky vysokoškolský priestor.

   
 • Zasadnutie generálnych riaditeľov pre školské vzdelávanie, 13. - 14. december 2016, Bratislava

  Zasadnutie generálnych riaditeľov pre školské vzdelávanie bude zamerané na Nový program v oblasti zručností pre Európu, predovšetkým zvyšovanie úrovne základných zručností - písanie, čítanie, počítanie a digitálne zručnosti.

  Ďalšími témami budú:
  - Efektívnosť vynakladania zdrojov v regionálnom školstve;
  - Zvyšovaniu atraktivity učiteľského povolania;
  - Zabezpečovaniu kvality vo vzdelávaní;
  - Prezentácia najnovších výsledkov medzinárodného merania PISA.