» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Normatívy a normatívne príspevky na rok 2010

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2010

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 29/2009 Z.z. sú na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené :

nové normatívy na rok 2010 pre:
- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
normatívne príspevky na rok 2010 pre:
- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2010.

V normatívoch pre školy a školské zariadenia sú zohľadnené finančné prostriedky na záväzky vyplývajúce zo zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Na základe nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. §9 ods. 8, v znení neskorších predpisov stanovuje Ministerstvo školstva SR na kalendárny rok 2010 hodnotu vzdelávacieho poukazu na 28 € (843,53 Sk).

Na základe nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. §4 ods. 13, v znení neskorších predpisov stanovuje Ministerstvo školstva SR na kalendárny rok 2010 normatív na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 90 € (2711,34 Sk).