» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Normatívne príspevky na rok 2013

Normatívne príspevky na rok 2013

 V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené:

  •  normatívne príspevky na rok 2013 pre:
    • školy všetkých zriaďovateľov
    • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja.
  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2013.


Rozpísané normatívne príspevky zahŕňajú  aj dodatočne pridelené finančné prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov na :

  •  zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5 % a
  • umožňujú zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o hodnotu zodpovedajúcu 5 % ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy (osobné príplatky, resp. mimoriadne odmeny).

Normatívne prostriedky pre CŠPP sú poskytnuté vo výške rovnajúcej sa minulému roku. Normatívy a zodpovedajúce normatívne príspevky pre CŠPP budú zverejnené po revízii údajov vykázaných v EDUZBERE.

Pri výpočte normatívov na rok 2013 určilo ministerstvo, v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:
osobné náklady 14,1/17,
prevádzkové náklady: 2,9/17.