» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Ministerstvo školstva SR zavádza do praxe nové poradenské koncepcie

Ministerstvo školstva SR zavádza do praxe nové poradenské koncepcie

21.03.2007

     Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom dnešnom rokovaní Návrh koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva. Materiál predstavuje inováciu Koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva z roku 1998 a 2000 a dopĺňa ju o ďalšie náležitosti, ktoré vyplynuli z požiadaviek praxe. Jeho zámerom je skvalitniť proces školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prezentuje komplexný špeciálnopedagogický prístup k deťom s každým druhom a stupňom zdravotného postihnutia od narodenia až po ukončenie ich prípravy na povolanie.
     Koncepcia umožňuje zefektívniť činnosť zariadení špeciálnopedagogického poradenstva a ich prepojenie na bežné a špeciálne školy. Na základe analýzy stavu navrhuje reprofiláciu dvoch zariadení takéhoto typu na jeden, a to Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.
     Pri plnení úloh koncepcie sa predpokladá aktívna spolupráca Ministerstva školstva SR s rezortmi zdravotníctva a práce, sociálnych vecí a rodiny.

     Na rokovaní vlády bola schválená taktiež Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácia do praxe. Návrh si kladie za cieľ zefektívnenie a skvalitnenie systému školského poradenstva transformáciou existujúcich pedagogicko-psychologických poradní tak, aby naďalej svoju činnosť vykonávali v súlade s územno-správnym členením SR. Zároveň poskytuje starostlivosť a služby deťom až do ukončenia prípravy na povolanie čo najbližšie ich bydlisku, resp. škole. 
     Materiál ustanovuje podmienky zabezpečujúce fungovanie otvoreného a efektívneho systému školského poradenstva. Návrh obsahuje kroky, ktoré smerujú ku skvalitneniu vzájomnej komunikácie a zabezpečeniu spätnej väzby medzi jednotlivými prvkami systému pedagogicko-psychologického poradenstva, školami a zriaďovateľmi škôl a školských zariadení.

Bratislava 21. marca 2007