Kurikulárna rada prerokovala legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov

27.06.2007

     Na zasadnutí Kurikulárnej rady, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2007, rada odporučila predložiť prerokovaný návrh legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov do ďalšej fázy legislatívneho procesu.
     Predmetom stretnutia bol aj návrh projektu prípravy a uskutočnenia obsahovej reformy školstva v SR. Kurikulárna rada pripravuje okrem princípov zmeny obsahu vyučovania aj vytvorenie troch druhov komisií. Národné predmetové komisie pre materské, základné a stredné školy zhodnotia vhodnosť obsahu podľa predmetov a stupňov vzdelávania. Komisia pre národné vzdelávacie oblasti vypracuje obsahové štandardy, overí a navrhne možnosť integrácie predmetov. Rada súčasne vytvorí komisie pre odborné predmety.
     Kurikulárna rada bude pokračovať v rokovaní v polovici júla, kedy sa bude zaoberať aj návrhom legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní.

Bratislava 27. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku