» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska Únia » Štruktúrovaný dialóg » II. Poľsko-Dánsko-Cyprus

II. Poľsko-Dánsko-Cyprus

Témou v poradí II. cyklu Štruktúrovaného dialógu bola „Účasť mládeže na demokratickom živote v Európe“. K tejto téme prebehli v každej členskej krajine Európskej únie konzultácie medzi zástupcami mládeže a predstaviteľmi verejnej politiky, z ktorých následne národná skupina daného štátu prezentovala svoje vízie na jednotlivých konferenciách mládeže prebiehajúcich počas trojpredsedníctva Poľsko-Dánsko-Cyprus. II. cyklus Štruktúrovaného dialógu odštartoval 1. júla 2011 so začiatkom poľského predsedníctva v Rade Európskej únie a ukončený bol 31. decembra 2012 počas cyperského predsedníctva.

Poľské predsedníctvo – Závery z Európskej konferencie mládeže vo Varšave

Počas poľského predsedníctva sa mládežnícka konferencia Európskej únie konala vo Varšave v dňoch od 5. do 7. septembra 2011. Konferencia bola zameraná na konkrétne priority stanovené poľským predsedníctvom. Téma tejto konferencie znela: „Mobilita a spolupráca medzi mladými ľuďmi z Európskej únie a susedných krajín Európskej únie“. Konferencia sa konala v rámci spoločnej celoplošnej už spomínanej témy daného trojpredsedníctva, a síce „Účasť mládeže na demokratickom živote v Európe“.

Z konferencie vyplynulo sedem tematických oblastí, ktoré vychádzali z výsledkov národných konzultácií, ktoré sa konali vo všetkých členských krajinách a takisto prispelo svojimi názormi aj niekoľko medzinárodných mimovládnych organizácií (MVO). Išlo o tieto témy:
·         Motivácia – Zo záujmu o medzinárodnú spoluprácu mládeže EÚ s nečlenskými štátmi prejsť k akcii!
·         Uznanie – Oceňovanie spolupráce
·         Informácie – Prístup k informáciám – kľúč k úspešnému začiatku spolupráce?
·         Komplikácie – Bariéry a prekážky spolupráce mládeže medzi EÚ a susednými krajinami
·         Podporné nástroje – Programy a grantové plány na podporu mobility a participácie
·         Zvyšovanie kompetencií – Zručnosti, hodnoty a medzikultúrny dialóg
·         Participácia – Účasť mládeže na demokratickom živote

Dánske predsedníctvo – Závery z Európskej konferencie mládeže v Sorø
Počas dánskeho predsedníctva v Rade Európskej únie sa mládežnícka konferencia konala v Sorø, od 18. do 21. marca 2012. Témou konferencie bola: „Participácia – Kreativita a Inovácie“.
Výsledné odporúčania sa zameriavali na nasledovné oblasti:
·         Účasť mládeže: Voľby – Zvyšovanie demokratickej participácie
·         Účasť mládeže: Volebné právo – Znižovanie minimálneho veku oprávňujúceho účasti na voľbách?
·         Motivácia k participácii – Motivujúca participácia v organizáciách
·         Nový program v oblasti vzdelávania detí a mládeže – Nový program Európskej únie pre mládež
·         Podporné mechanizmy a účasť – Kvalitné financovanie pre kvalitnú participáciu  
·         Média a participácia – Média a participácia
·         Participácia a inovácie – Z participácie k inováciám

Cyperské predsedníctvo – Závery z Európskej konferencie mládeže v Nikózii
V priebehu cyperského predsedníctva sa mládežnícka konferencia Európskej únie konala v cyperskej Nikózii v dňoch od 11. do 13. septembra 2012. Prioritnou témou bola: „Participácia a sociálne začlenenie mládeže, s dôrazom na mladých ľudí z radov migrantov“.

Výsledné odporúčania sa zameriavali na nasledovné oblasti: 
·         Informácie – Úloha zaobstarať informácie a média v oblasti sociálneho začlenenia
·         Vzdelávanie a jazyk – Kvalita vzdelávania pre kvalitné začlenenie
·         Postoje – Od predsudkov k medzikultúrnemu dialógu
·         Rovnosť príležitostí – Od boja proti diskriminácií k rovnakému prístupu k trhu práce a sociálnej starostlivosti
·         Podporné mechanizmy a nástroje – Lepšie politiky, programy a postupy pre lepšie sociálne začlenenie
·         Participácia – Účasť mládeže na demokratickom a spoločenskom živote
·         Mládežnícke organizácie – Podporná úloha pre mládežnícke organizácie v procese sociálneho začleňovania