» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Európska komisia schválila Operačný program Vzdelávanie

Európska komisia schválila Operačný program Vzdelávanie

07.11.2007

     Európska komisia dnes schválila Slovenskej republike Operačný program Vzdelávanie, na základe ktorého budeme môcť čerpať do roku 2013 finančnú pomoc v hodnote viac ako 726,8 milióna eur. Riadiacim orgánom pre operačný program je Ministerstvo školstva SR. Strategickými oblasťami podpory sú reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj a technická pomoc.
     Finančné prostriedky z Operačného programu Vzdelávanie bude možné využiť na inováciu obsahu a metód, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce, ako aj prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám vedomostnej spoločnosti. Priestor dostanú projekty zaoberajúce sa novými formami vzdelávania (napr. dištančné vzdelávanie, e-learning), projekty ďalšieho vzdelávania lektorov, tútorov i zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania. Peniaze z programu bude možné využiť aj na zakladanie partnerstiev medzi školami, regiónmi, mestami, podnikateľskou sférou a tretím sektorom. Operačný program tiež pomôže zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity.
     Sprostredkovateľskými orgánmi programu sú Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré bude administrovať projekty súvisiace s podporou ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.
     Informácie o Operačnom programe Vzdelávanie je možné nájsť na http://www.minedu.sk/ v časti Štrukturálne fondy, ako aj na stránkach Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ http://www.asfeu.sk/.