» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Dohodovacie konanie - maturity, bazény, II. kvalifikačná skúška

Dohodovacie konanie - maturity, bazény, II. kvalifikačná skúška

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.

Na základe dohodovacieho konania boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2009 premietnuté zmeny z dôvodu:
• poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu nákladov súviciacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisí a skúšobných komisií,
• poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na vykrytie zvýšených nárokov na odmeňovanie pedagogických zamestnancov zaradených do 31.10.2009 do 11. A 12. platovej triedy, ktorí majú 2. Kvalifikačnú skúšku. Finančné prostriedky na tento účel boli napočítané (na týchto zamestnancov vykázaných v Eduzbere ) na 2 mesiace,
• poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie prevádzky bazénov.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady, ktoré ich oznámia jednotlivým zriaďovateľom.