» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Publicita » Záverečná správa k projektu Prieskum verejnej mienky o OP Výskum a vývoj
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Záverečná správa k projektu Prieskum verejnej mienky o OP Výskum a vývoj

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ