» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » 7.6.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 » 4. 7. 2018 - USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

4. 7. 2018 - USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods.  7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku  v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
 
Usmernením č. 1 sa z výzvy vypúšťa uplatňovanie doplňujúceho kritériaÚroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov školy vo vyučovacom predmete matematika dosiahnutá  v Testovaní 9 , čo v praxi znamená, že toto kritérium  nebude vyhodnocované v rámci konania o žiadosti, t. j. žiadateľ nepopisuje informácie potrebné k vyhodnoteniu kritéria vo formulári ŽoNFP (podmienka poskytnutia príspevku č. 17).
 
MŠVVaŠ SR nezmení termíny uzávierky 1. hodnotiaceho kola z dôvodu prepojenia predmetnej výzvy na plnenie cieľov výkonnostného rámca prioritnej osi Vzdelávanie OPĽZ. Výzva je otvorená až do vyčerpania alokácie, má systém hodnotiacich kôl. V prípade veľkého počtu predložených kvalitných projektov prevyšujúcich aktuálnu alokáciu výzvy má MŠVVaŠ SR možnosť  navýšiť alokáciu výzvy.