» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Projekty technickej pomoci » 27.7.2018 - Vyzvanie č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 - Projekty technickej pomoci

27.7.2018 - Vyzvanie č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 - Projekty technickej pomoci

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Projekty technickej pomoci.

Kód vyzvania: OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1

Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dátum vyhlásenia: 27. 7. 2018

Typ vyzvania: otvorené

OZNAM O DOPLNENÍ HODNOTIACEHO KOLA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje (ďalej „SO pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ“) si dovoľuje oznámiť, že vzhľadom na disponibilnú alokáciu v rámci vyzvania na projekty technickej pomoci s kódom OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 dopĺňa 3. hodnotiace kolo s uzávierkou dňa 15.11.2018.