» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » 27. 06. 2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2

27. 06. 2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2

Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.1.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2 za EÚ zdroj (v tabuľách rozdelený zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:

2. kolo_celkova alokacia

2. kolo_VRR

2. kolo_VRR
Stav finančnej alokácie sumárne za obidve hodnotiace kolá:

1.  2. kolo_celkova alokacia

1.  2. kolo_VRR

1.  2. kolo_MRR