Zvýšenie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2022

Jún 2022 (V4)

Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z. z 15. júna 2022 ustanovuje zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2022. Finančné prostriedky na tento účel boli poskytnuté:

  • zamestnancom škôl (pedagogickým, odborným a nepedagogickým na školách všetkých typov zriaďovateľov) a
  • zamestnancom štátnych školských zariadení, ktoré zriaďuje RÚŠS.

Pri výpočte potreby finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR vychádzalo z údajov v štatistickom výkaze o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 za 1. štvrťrok 2022.

Základňu pre výpočet tvoril:

  • objem normatívnych finančných prostriedkov vyplatených na tarifné platy pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov,
  • dorovnanie na funkčný plat,
  • nárokovateľné príplatky (príplatok za riadenie a zastupovanie, za profesijný rozvoj, za špecializované činnosti, príplatok začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca, ostatné),
  • pomerná časť náhrad očistená o osobné príplatky.

Z tejto základne bola vypočítaná potreba navýšenia osobných nákladov o 3% a prislúchajúce odvody.

Maximálna mesačná výška poskytnutých finančných prostriedkov na 1 zamestnanca je limitovaná najvyššou platovou tarifou pre 2. pracovnú triedu pri najvyššom počte rokov započítanej praxe po zohľadnení príplatkov za výkon špecializovanej činnosti a profesijný rozvoj a odvodov.

Finančné prostriedky sa poskytli jednotlivým zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania (zriaďovatelia predkladali žiadosti príslušnému Regionálnemu úradu školskej správy do 10. júna 2022) podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky pre novovzniknuté školy a školské zariadenia budú vypočítané na základe individuálne poskytnutých údajov od septembra 2022.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky