Zvýšenie platov učiteľov i zachovanie malotriedok boli témami rokovania vlády

     „Predložením návrhu novely zákona, ktorou sa od septembra 2016 zvýšia platy pedagogickým a odborným zamestnancom o 6 % plníme prvú z balíka úloh programového vyhlásenia vlády," povedal dnes po rokovaní vlády minister Peter Plavčan a zároveň dodal: „ako som už niekoľkokrát vyhlásil, to, čo je uvedené v programovom vyhlásení vlády, považujem za nevyhnutné minimum“.
     Zvýšenie platov učiteľov považuje minister školstva za prvý krok k zvýšeniu atraktivity učiteľského povolania. Zároveň tým rezort reflektuje aj na odporúčanie Európskej komisie, ktorá vo svojej hodnotiacej správe uviedla, že nízke platy sú jedným z faktorov spôsobujúcim nízky záujem talentovaných mladých ľudí o prácu v školstve.
     Novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predloženú v skrátenom legislatívnom konaní dnes vláda schválila, čím umožní zvýšenie platov pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve i vysokoškolským učiteľom. Zvýšenie sa premietne priamo do platových taríf.
     Do skráteného legislatívneho konania vláda posunula i ďalšiu novelu zákona, ktorou sa ruší ustanovenie o najnižších počtoch žiakov v triedach 1. stupňa základných škôl. „Pôvodne sa v programovom vyhlásení vlády nachádzal návrh, ktorý mal zamedziť rušeniu malotriedok na národnostne zmiešanom území, no z dôvodu zachovania dostupnosti primárneho vzdelávania sa návrh rozšíril i o školy v malých obciach a menej dostupných lokalitách“, konkretizoval ďalší predložený materiál minister Plavčan.
     Od školského roka 2016/2017 nadobudne účinnosť novela školského zákona, ktorou sa ustanovuje minimálny počet žiakov v triede. Aktuálne máme 642 škôl, v ktorých sa vyučuje len v rámci nultého až štvrtého ročníka. Tieto školy, takzvané málotriedky, vzdelávajú 21 385 žiakov v 1 635 triedach. Schválením výnimky tak ostane zachovaných 60 malotriedok, pričom 36 s vyučovacím jazykom slovenským, 1 s rusínskym a 23 škôl s vyučovacím jazykom maďarským.     
     „Zrušením malotriedok by sme ušetrili 12 mil. eur, ale domnievam sa, že práve sociálne, kultúrne a spoločenské následky by mohli byť podstatne vyššie," vysvetlil a dal do kontrastu k tomuto výdavku celkový rozpočet regionálneho školstva, ktorý je pre tento rok v sume 1,45 mld. eur. „Pre malé deti bude lepšie, ak budú chodiť do školy vo svojej obci, ako by ich mali rodičia voziť do vzdialenejších miest," dodal Plavčan.
     "Neobávam sa, že by uvedené opatrenie bol krok proti racionalizácii siete škôl. Nové školy zaraďuje do siete ministerstvo školstva, takže ministerstvo dozrie aj na to, aby sa to nedialo," argumentoval.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky