Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnenímZverejnenie výsledkov
 

 
Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018" bolo predložených Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky  celkom 180 projektov s požiadavkou 1 124 677, 53 € na ich realizáciu.
 
Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018" navrhla ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 13 projektov s celkovou požiadavkou 71 652, 00 €. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené v tabuľke „Zoznam podporených projektov Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018“.
 
Ostatní žiadatelia neuspeli z dôvodu nedostatočného počtu získaných bodov, ďalšie žiadosti boli vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve – išlo predovšetkým o neoprávneného žiadateľa, nedodržanie rozpočtových pravidiel, nesprávny finančný rozpočet (požadovaná suma v centoch, nedodržané stanovené percento spoluúčasti..), podaných viac ako jeden projekt na školu.
 
Na tri projekty komisia neprihliadala, pretože žiadosti neboli podané prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja.

 
Súbor typu pdf   Zoznam podporených projektov


 


Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
„Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018“
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 73 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl).
 
Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018“ je v roku 2018 stanovená na 8 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 11. mája 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku