Zubný lekár

Termín konania: 30. - 31. marec 2022

Poplatok: Informácie o spôsobe platby poplatku za úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky poskytne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta

Okruhy otázok: Interná medicína, Chirurgia, Terapeutické zubné lekárstvo, Konzervačné zubné lekárstvo, Detské zubné lekárstvo, Parodontológia a orálna medicína, Ortopedické zubné lekárstvo, Zubná protetika, Čeľustná ortopédia, Maxilofaciálna chirurgia vrátane dentoalveolárnej chirurgie

Podrobnejšie informácie na stránke Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Skočiť na začiatok stránky