Zubný lekár

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Lekárska fakulta

Termín konania: 25. - 29. marec 2019

Poplatok: Informácie o spôsobe platby poplatku za úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky poskytne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Lekárska fakulta

Okruhy otázok:
Interná medicína
Chirurgia
Ortopedické zubné lekárstvo
Terapeutické zubné lekárstvo
Maxilofaciálna chirurgia

Uchádzači o doplňujúcu skúšku budú mať možnosť absolvovať prípravný kurz k doplňujúcej skúške na Slovenskej zdravotníckej univerzite v termíne od 28.01.2019 - 01.02.2019. 

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike
  • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
  • vyhláška MZ SR 364/2005 Z. z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
  • nariadenie vlády č. 513/2011 Z. z.o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku