Zubný asistent

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44, Bratislava

Termín konania: 17. december 2019

Poplatok: Informácie o spôsobe platby poplatku za úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky poskytne Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44, Bratislava

Obsahom skúšky budú predmety

- zubné lekárstvo
- hygiena ústnej dutiny
- základy asistencie v zubnej ambulancii
- asistencia v zubnej ambulancii

v rozsahu určenom štátnym vzdelávacím programom, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR. 

Skúška bude mať časť písomnú, ústnu a praktickú.
 

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Skočiť na začiatok stránky