Zrušia triednu knihu?!

     Pracovná skupina na znižovanie administratívnej záťaže v základných a stredných školách, prezývaná tiež „antibyrokratická jednotka“ sa na ministerstve stretla už niekoľkokrát. S členmi skupiny osobne diskutoval aj minister Juraj Draxler, ktorý sa vyjadril, že práve na byrokraciu sa mu v teréne učitelia najčastejšie sťažujú.
     „Všetky  návrhy pracovnej skupiny, ktoré budú dobré a dostatočne vyargumentované, som pripravený presadiť!, prezradil rázne šéf rezortu.

     Antibyrokratická jednotka, ktorú vymenoval minister školstva, sa skladá z 13 učiteľov a riaditeľov škôl a jej cieľom je identifikovať zbytočnú administratívnu záťaž a navrhnúť konkrétne opatrenia na jej zníženie. Skupina doposiaľ prerokovala už 113 rozličných dokumentov!
     Tie súviseli napríklad s prípravou koncepčných materiálov a správ týkajúcich sa vzdelávacej činnosti, kontinuálnym vzdelávaním učiteľov, prevádzkou školy, činnosťou učiteľa, organizáciou mimoškolských a záujmových aktivít, individuálnou integráciou žiakov, klasifikáciou žiakov, či rozhodnutiami riaditeľa.
     Medzi návrhmi na zrušenie padla dokonca aj triedna kniha! Vzápätí sa však ozvali protestné hlasy, ktoré okrem mnohých iných dôvodov, prišli aj s takýmto vtipným argumentom: „Čo by potom maturanti unášali a pečatili?“
     Nakoniec v pracovnej skupine prevládol menej revolučný návrh, a to zjednodušiť triednu knihu tak, aby obsahovala primárne len evidenciu prebraného učiva a neprítomných žiakov. Dôležité pre zníženie záťaže učiteľov bude, že sa umožní viesť triednu knihu len v elektronickej verzii. Zrušiť triednu knihu úplne možné nie je, nakoľko je jediným dokumentom školy, ktorý obsahuje preukázateľné údaje o poskytovanom vzdelávaní a jeho priebehu či plnenia povinnej školskej dochádzky.
     Návrhy pracovnej skupiny budú následne predmetom rokovaní s relevantnými zástupcami ministerstva školstva a priamo riadených organizácií pre oblasť školstva. Cieľom je presadiť čo najviac relevantných opatrení, aby sa učitelia mohli viac venovať samotnému učeniu.
     „Uvedomujeme si, že v dôsledku postupného nárastu administratívnej záťaže zostáva učiteľom a riaditeľom stále menej času práve na to najpodstatnejšie - na prácu so žiakmi. Chcel by som už v tejto fáze poďakovať a oceniť ochotu členov pracovnej skupiny spolupracovať pri riešení aktuálnych problémov, ktorých riešenia budú môcť naši pedagógovia a vedúci zamestnanci  pocítiť v ich  každodennej práci,“ povedal minister.
     Projekt znižovania administratívnej záťaže v základných a stredných školách riadi Inštitút vzdelávacej politiky, ktorý zároveň vytvorí analytickú štúdiu obsahujúcu napríklad zahraničné skúsenosti s odstraňovaním administratívnej záťaže, ako aj návrh systémových opatrení v tejto oblasti. Zaujímavé pritom je, že administratívna záťaž sa líši aj od školy ku škole, a kým jedna časť učiteľov musí napríklad vypĺňať niekoľko tlačív o dochádzke ručne, inde to za nich urobí elektronický dochádzkový systém.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky