Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

  • Dátum: 18.10.2010

     V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.2, vám oznamujeme zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej v rámci OP Vzdelávanie pre opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ku dňu 15. 10. 2010.
     Výzva, ktorej vyhlasovateľom bola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, nadväzovala na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu aktualizovanú v zmysle uznesenia vlády SR č. 431/2009, vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dňa 16. septembra 2009, ktorej cieľom je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok.
     Nové vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ plánuje v priebehu najbližších dní.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku