Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (január 2014)

     Podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a odborovými organizáciami určilo:
  • Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce,
  • Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
     Pri tvorbe Zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce bola využitá informácia o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov.
     Pri tvorbe Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce boli využité analýzy a prognózy vývoja na trhu práce.

     Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce obsahuje 39 odborov vzdelávania. V školskom roku 2013/2014 v študijných odboroch a učebných odboroch, zaradených do predmetného zoznamu, študuje 1 868 žiakov.
     Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce obsahuje šesť študijných odborov a študijné odbory organizované formou kvalifikačného pomaturitného štúdia zaradené do oddielu A a oddielu B prílohy č. 5 vyhlášky o stredných školách. V školskom roku 2013/2014 v študijných odboroch vzdelávania, zaradených do predmetného zoznamu, študuje 10 009 žiakov.

     Vzhľadom na meniace sa potreby trhu práce, ako aj meniaci sa vývoj absolventskej miery nezamestnanosti v jednotlivých odboroch vzdelávania budú predmetné zoznamy každoročne aktualizované.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku