Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (31. január 2020)

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z., podľa ktorého ministerstvo školstva v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 2 vypracúva najmenej raz za tri roky v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov

a) zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,

b) zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri tvorbe zoznamov postupovalo podľa Smernice č. 55/2019 o postupe pri tvorbe zoznamov študijných odborov a učebných odborov https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2019/. Podľa § 29 ods. 4 zákona boli zoznamy prerokované a odporučené na schválenie Radou vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Zoznamy nadobúdajú účinnosť od 1. 9. 2020 a nevzťahujú sa na ročníky žiakov, ktorí začali štúdium pred 1. septembrom 2020. Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydané do 31. decembra 2019 zostávajú zachované pre ročníky žiakov, ktorí začali štúdium pred 1. septembrom 2020.

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky