Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (31. január 2020)

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z., podľa ktorého ministerstvo školstva v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 2 vypracúva najmenej raz za tri roky v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov

 

a) zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,

b) zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri tvorbe zoznamov postupovalo podľa Smernice č. 55/2019 o postupe pri tvorbe zoznamov študijných odborov a učebných odborov https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2019/. Podľa § 29 ods. 4 zákona boli zoznamy prerokované a odporučené na schválenie Radou vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

 

Zoznamy nadobúdajú účinnosť od 1. 9. 2020 a nevzťahujú sa na ročníky žiakov, ktorí začali štúdium pred 1. septembrom 2020. Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydané do 31. decembra 2019 zostávajú zachované pre ročníky žiakov, ktorí začali štúdium pred 1. septembrom 2020.

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku