Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Zoznam schválených dopytovo orientovaných projektov (ASFEU)

Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) boli delegované právomoci súvisiace s dopytovo orientovanými projektami (všetky opatrenia OP Vzdelávanie okrem Opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, ktoré bolo delegované Ministerstvu zdravotníctva SR). Na základe toho ASFEU vyhlasuje výzvy a následne zverejňuje aj zoznam prijímateľov nenávratných finančných príspevkov.

Zoznamy sú verejnosti sprístupnené na stránke: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/zoznam-prijimatelov-nfp/.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku