Navigácia

Zoznam regulovaných povolaní s odbornou prípravou podľa článku 11 písm. c) bod ii) v Slovenskej republike

Článok 11 písm. c) bod ii) znie:

Odborné kvalifikácie sú zoskupené do nižšie uvedených úrovní:

c) diplom, ktorý potvrdzuje úspešné ukončenie:
i) buď odbornej prípravy na úrovni vyššieho odborného vzdelania, inej než odbornej prípravy uvedenej pod písmenami d) a e), trvajúcej najmenej jeden rok alebo rovnocenného časového obdobia na čiastočnom základe, pričom platí všeobecné pravidlo, že prijatie na túto odbornú prípravu je podmienené úspešným zakončením stredoškolského vzdelania, požadovaného na prijatie na univerzitu alebo vyššie vzdelanie, alebo ukončením rovnocenného školského vzdelania na úrovni druhého cyklu strednej školy, ako aj odbornej prípravy, ktorú možno požadovať okrem tejto odbornej prípravy po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania;

ii) alebo, v prípade regulovaného povolania, odbornej prípravy s osobitnou štruktúrou, uvedenej v prílohe II, rovnocennej úrovni odbornej prípravy uvedenej v bode i), ktorá poskytuje porovnateľný odborný štandard a ktorá pripravuje účastníkov odbornej prípravy na porovnateľnú úroveň zodpovednosti a funkcií. Zoznam v prílohe II možno meniť a dopĺňať podľa postupu uvedeného v článku 58 ods. 2, aby sa zohľadnila odborná príprava, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete;“
 
Zoznam regulovaných povolaní s odbornou prípravou podľa článku 11 písm. c) bod ii) v Slovenskej republike
  • majster odbornej výchovy,
- ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní aspoň dvanásť rokov, zahŕňajúcich osem rokov základného vzdelávania, štyri roky odborného vzdelávania (úplné odborné stredoškolské vzdelanie a/alebo vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore], odbornú prax v celkovom trvaní aspoň troch rokov v odbore ukončeného štúdia alebo vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte alebo na vysokých školách technických, alebo úplné stredoškolské vzdelávanie alebo vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, odborná prax v trvaní aspoň troch rokov v odbore ukončeného štúdia alebo vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte, alebo do 1. septembra 2005 špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky realizované v metodických centrách pre majstrov odbornej výchovy na špeciálnych školách bez doplňujúceho pedagogického štúdia. 
  • učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách,
- ktorá predstavuje vzdelávanie trvajúce aspoň štrnásť a pol roka, zahŕňajúce osem rokov základného vzdelávania, štyri roky vzdelávania v strednej odbornej škole a päťsemestrálny kurz tanečnej pedagogiky, 
  • vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb,
- ktorá predstavuje vzdelávanie trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň osem, resp. deväť rokov základného vzdelávania, štyri roky štúdia na strednej pedagogickej škole alebo na inej strednej škole a dva roky doplňujúceho pedagogického štúdia externou formou.
Skočiť na začiatok stránky