Zoznam platných všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov pre oblasť financovania regionálneho školstva

  • Financovanie z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR :

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Smernica č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu v znení smernice č. 54/2021

Smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií v znení smernice č. 47/2021

Smernica č. 23/2017 o súťažiach v znení smernice č. 58/2021

Smernica č. 50/2015, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní motivačných štipendií žiakom stredných škôl

Smernica č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  • Financovanie z podielových daní obcí a VÚC:

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úlohy a kompetencie v oblasti financovania sú uvedené v § 6 ods.12, § 9 ods.12 a v § 9aa)

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (§ 7a – zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo, § 9o – prechodné ustanovenie súvisiace s použitím údajov pre  zariadenia poradenstva a prevencie pre rok 2023)

  • Financovanie školských úradov:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (obec ako školský úrad § 6 ods. 5 až 8, § 7; samosprávny kraj § 9 ods. 5 až 7; regionálny úrad školskej správy § 10 ods. 8)

Smernica č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve

Skočiť na začiatok stránky