Zoznam platných všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov pre oblasť financovania regionálneho školstva

  • Financovanie z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a z rozpočtovej kapitoly MV SR:

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Smernica č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu

Smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií

Smernica č. 23/2017 o súťažiach

Smernica č. 50/2015, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní motivačných štipendií žiakom stredných škôl

Metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Metodický pokyn č. 30/2013, ktorým sa mení  metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Metodický pokyn č. 17/2015, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 

  • Financovanie z podielových daní obcí a VÚC:

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úlohy a kompetencie v oblasti financovania sú uvedené pre obce v §6 ods.12 a pre VÚC v §9 ods.12)

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (§7a – zber údajov potrebných  na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo)

Metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Metodický pokyn č. 30/2013, ktorým sa mení metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Metodický pokyn č. 17/2015, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku