Zoznam odporúčaných informácií zverejňovaných vysokou školou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom znižovania informačnej nerovnosti odporučilo vysokým školám zoznam informácií, ktoré by mali byť dostupné na ich internetových stránkach širokej verejnosti. Zoznam má odporúčací charakter, okrem položiek, ktorých zverejňovanie vyplýva už dnes zo všeobecno záväzných právnych predpisov.

Zverejňovanie informácií v navrhnutom rozsahu umožní záujemcom o štúdium vybrať si vysokú školu a študijný program, ktoré svojim profilom najviac zodpovedajú ich požiadavkám a očakávaniam.

Dostupnosť kvalitných a porovnateľných informácií je nutnou podmienkou zvyšovania kvality vysokých škôl a umožňuje verejnosti podrobnejšie sa angažovať v činnosti vysokých škôl, a tým zlepšovať zameranie činností vysokých škôl na napĺňanie potrieb verejnosti.

Zoznam odporúčaných informácií zverejňovaných vysokými školami

1)    Základné informácie:

 • Poslanie vysokej školy
 • Organizačná štruktúra vysokej školy

2)    Informácie týkajúce sa štúdia:

 • Zoznam študijných programov, na ktoré vysoká škola prijíma študentov, vrátane plánovaného počtu prijatých uchádzačov, podmienok prijatia, termínu, do kedy bude rozhodnuté o prijatí na štúdium, počet prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku a počet doručených prihlášok na štúdium v danom študijnom programe v predchádzajúcom akademickom roku, profil uchádzača o štúdium (pre študentov s akými vlastnosťami je študijný program určený);
 • Informačné listy predmetov;
 • Školné a poplatky spojené so štúdiom (odporúča sa uvádzať informatívne školné vopred na celú štandardnú dĺžku štúdia);
 • Zoznam vysokoškolských učiteľov, vrátane ich rozvrhu v danom akademickom roku (predmet, miesto a čas), rozsah konzultačných hodín (vrátane jeho času);
 • Harmonogram akademického roka (dôležité termíny pre študentov, začiatok výučby, termíny praxe, obdobie skúšok);

3)    Informácie o absolventoch:

 • Profil absolventa
 • Uplatnenia absolventov - názory vybraných absolventov na nimi absolvované štúdium, pozície, ktoré zastávali od skončenia štúdia, možnosti, ktoré im poskytlo vysokoškolské štúdium, ročný príjem absolventov (nástupný plat a plat v neskoršej praxi, najlepšie vo forme príkladov);
 • Zoznam úspechov absolventov;

4)    Doplňujúce informácie o podmienkach štúdia:

 • Časová náročnosť štúdia a možnosti práce popri štúdiu (osobitne možnosti práce priamo na vysokej škole), možnosti zabezpečenia si brigád a pod.
 • Náklady spojené so štúdiom vmieste štúdia
  • Priemerné náklady na stravu (pri stravovaní v študentskej jedálni)
  • Náklady na miestnu dopravu
  • Mesačné náklady na ubytovanie
  • Odhad ostatných životných nákladov
  • Náklady na študijné pomôcky a literatúru;
 • Knižničné služby (rozšírené o informácie o dostupnosti odporúčanej literatúry a dostupnosti knižničných služieb - otváracie hodiny a pod.)
 • Sociálna podpora študentov - základná informácia o štipendiách, podmienkach ich poskytovania a spôsob uplatnenia nároku, možnosť čerpania pôžičiek (napr. zo Študentského pôžičkového fondu)
 • Informácie týkajúce sa ubytovania študentov, najmä:
  • podmienky udelenia ubytovania v študentských domovoch, ich celková kapacita a obvyklý počet žiadateľov o pridelenie ubytovania;
  • kvalita ubytovania (veľkosť a vybavenie izieb, počet ubytovaných na izbe, cena ubytovania a poplatky spojené s ubytovaním, dostupnosť pripojenia na Internet/intranet vysokej školy, možnosť samostatného varenia, vybavenie sociálnymi zariadeniami, dostupnosť služieb pre študentov v okolí - stravovacie služby, obchodné služby, banky a pod., možnosti športových aktivít);
  • postup vybavenia si prechodného pobytu;
  • Služby, ktoré ponúka vysoká škola pri ubytovaní mimo študentských domovov (sprostredkovanie podnájmu, zmluvné ubytovanie apod.);
 • Informácie o stravovacích službách, najmä:
  • Dostupnosť jedální vmieste ubytovania a štúdia,
  • Čas výdaju jedál, možnosti výberu, ceny služieb
  • Služby bufetov a podobných zariadení
 • V prípade cudzincov aj informácie o prihlasovaní sa na pobyt v Slovenskej republike a zdravotnom poistení, podmienkach pobytu ako takých;
 • Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre študentov;
 • Možnosti študentov na trávenie voľného času, študentské a neziskové organizácie pôsobiace na vysokej škole alebo s ktorými vysoká škola spolupracuje;
 • Pravidlá a iné podmienky:
  • Postupy zabezpečujúce objektívnosť skúšania
  • Etické pravidlá pre študentov a vysokoškolských učiteľov (samostatnosť práce, dodržiavanie etiky výskumu, objektívny, nediskriminačný prístup, apod.)
  • Študijný poriadok
  • Štipendijný poriadok
  • Poradenstvo v študijných otázkach (kontakt na osobu)
 • Služby pre študentov so zdravotným postihnutím
 • Možnosti akademickej mobility a systém jej podpory
 • Možnosti študentov participovať na výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy/fakulty

Uvedené informácie nie sú úplným zoznamom a ani zoznamom všetkých informácií a údajov, ktoré sú vysoké školy povinné zverejňovať. Je na vysokej škole v akej logickej štruktúre a v akej detailnosti informácie sprístupnia. Odporúča sa, aby boli zverejnené základné informácie pre prehľadnosť, ale súčasne, aby mal záujemca možnosť získať aj podrobnejšie informácie v danej oblasti (najmenej kontaktom na zodpovedného pracovníka vysokej školy). Časť informácií sa vyžaduje už v súčasnosti v rámci informácií o možnostiach štúdia, ktoré sú upravené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, pričom časť z nich sa vyžaduje aj v anglickom jazyku. Kým niektoré informácie sú spoločné pre vysokú školu ako celok, iné informácie sú charakteristické pre jednotlivé študijné programy. Pri zverejňovaní informácií je potrebné postupovať tak, aby na druhej strane nedošlo k zahlteniu nepodstatnými informáciami.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku