Zmodernizované predmetové olympiády sa vrátili do prezenčného priestoru

Školský rok 2021/2022 bol kvôli epidemiologickej situácii v organizovaní predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS) výnimočný, preto si vyžadoval aj neštandardné riešenia. Pri realizovaní online súťažných kôl, ktoré väčšinou pozostávali z riešenia centrálnych online testov, pokračovala spolupráca so školskou platformou EduPage. Potenciál elektronizácie prostredníctvom elektronického prihlasovania, zverejňovania výsledkov, vystavovania diplomov a potvrdení o účasti sa využil na zjednodušenie administrácie súťaží ako pre učiteľov, tak aj pre organizátorov jednotlivých kôl. Tieto funkcie zostanú zachované aj do budúcnosti pri prezenčnej realizácii súťaží.

logo NIVAM
Realizácia jednotlivých kôl POPS

V druhom školskom roku poznačenom protipandemickými opatreniami, pre ktoré boli často v karanténe učitelia a celé triedy a ktoré neumožňovali stretávanie sa žiakov rôznych tried, bolo opäť znemožnené realizovať okresné, krajské a často ani školské kolá prezenčne. Situácia sa zmenila až v apríli 2022, keď nastal zlom a pokračovalo sa v prezenčnom spôsobe realizácie ostatných okresných, krajských a tiež celoštátnych kôl.

Realizácia školských kôl

Okrem súťaží (Pytagoriáda, Technická olympiáda), ktoré mávali centrálne školské kolá aj v predcovidovom období, sme zabezpečili centrálne testy a ich realizáciu online aj pre ďalšie súťaže (Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku). Samotné online testy a ich následné centrálne externé vyhodnotenie predstavovalo pre preťažených učiteľov výrazné uľahčenie ich práce.

Okrem toho dôležitým cieľom bolo tiež pozvať na účasť čo najväčší počet žiakov a sprostredkovať im tak skúsenosť so súťažou. Žiaci takto získali motiváciu popracovať na sebe, zdokonaliť si vedomosti a zručnosti a zároveň otestovať si svoje schopnosti v rámci celej republiky už na školskej úrovni.

Uskutočnené kolá a počty zapojených žiakov

V školskom roku 2021/2022 sa nám v spolupráci s firmou aSc prevádzkujúcou školskú platformu EduPage podarilo zrealizovať všetky predmetové olympiády a postupové súťaže na všetkých úrovniach – školskej, okresnej, krajskej a celoštátnej –, pričom na každú súťaž, kolo, kategóriu bolo presne 223 samostatných registrácií. Z toho bolo uskutočnených 156 online elektronických testov (v nich bolo zadaných spolu 7254 otázok), zvyšok tvorili prezenčné súťaže, pre ktoré bolo v elektronickom prostredí nastavené prihlasovanie, zadávanie získaných bodov a následné vytvorenie výsledkovej listiny s možnosťou tlače či zasielania diplomov a potvrdení o účasti.

Celoštátne kolá

Keďže sú celoštátne kolá vyvrcholením celoročnej prípravy a snahy súťažiacich, ktorí počas roka postupovali do jednotlivých vyšších úrovní súťaží a dostali sa až medzi najlepších
vo svojej kategórii z celej republiky, je veľmi dôležité ako samotné ocenenie, tak  nemenej aj spôsob ich ocenenia. Preto boli medailové ocenenia z online celoštátnych kôl olympiád odovzdávané slávnostne, a to v čase uvoľnených opatrení koncom apríla 2022 počas podujatia uskutočneného v divadelnej sále v budove na Karloveskej v Bratislave. Okrem súťažiacich s ich sprievodom naň boli pozvaní aj predsedovia a členovia odborných komisií, veľvyslanci a ďalší vzácni hostia. Slávnostnú atmosféru tomuto podujatiu dodával nielen priestor, zaujímavý sprievodný program, hodnotné dary, ale najmä prítomnosť najúspešnejších študentov z celej republiky.

Ostatné celoštátne kolá sa už konali prezenčne a súťažiaci boli slávnostne ocenení vždy na záver podujatia.

Administrácia súťaží

Pred začiatkom školského roka 2021/22 sme riešili technické problémy spojené s prihlasovaním študentov na predmetové olympiády. Problémy sme vyriešili v spolupráci s firmou aSc zabezpečujúcou školskú platformu EduPage. Tento krok veľmi ocenila v dotazníku spätnej väzby aj učiteľská verejnosť, ktorá v otázke k realizácii POPS o elektronických prihláškach vyjadrila až  v 90 % veľmi pozitívne alebo skôr pozitívne hodnotenie.

Ďalšou významnou novinkou v administračnom prostredí je nástroj na elektronické hromadné vystavovanie a zasielanie diplomov, potvrdení o účasti a umiestnení na súťaži z výsledkových listín. Táto funkcia výrazne uľahčí prácu organizátorom súťaží na všetkých úrovniach a zároveň zlepší dostupnosť týchto potvrdení pre jednotlivých účastníkov a školy.

Budúce novinky v administrácii súťaží a informovanosti

Problém v nedostatočnej informovanosti súťažiacich, ich rodičov a učiteľov o výsledkoch súťaže a umiestnení jednotlivých súťažiacich na nižších úrovniach (okresných a krajských kolách) sa vďaka elektronizácii celého systému od budúceho roka stane minulosťou. V spolupráci s firmou aSc plánuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže voľne sprístupniť výsledkové listiny zo všetkých kôl súťaží širokej verejnosti na webovej stránke www.olympiady.sk.

Takisto je plánované zlepšiť informovanosť učiteľov formou automatizovaných pripomienok o blížiacich sa termínoch jednotlivých súťaží, o možnosti registrácie a zverejnenia výsledkových listín. Učitelia zapojení do predmetových olympiád so svojimi žiakmi v uplynulom školskom roku veľmi pozitívne ocenili v dotazníku aj výsledný efekt zjednodušenia administrácie a zlepšenia informovanosti pri zapájaní sa do POPS. Elektronickú administráciu súťaží cez EduPage veľmi pozitívne alebo skôr pozitívne hodnotilo až 86 % učiteľov.

NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

K 1. júlu 2022 prišlo k veľmi významnej zmene – vzniku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), do ktorého sa zlúčili: Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Cieľom zlúčenia je lepšia dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom, skvalitnenie ponuky vzdelávania či posilnenie odbornosti pre modernejšie školstvo.

Novovzniknutý inštitút bude predmetové olympiády a postupové súťaže zabezpečovať aj naďalej a v súlade s deklarovanými cieľmi zlúčenia bude pokračovať v ceste modernizácie, ako i skvalitňovania a zefektívňovania samotnej realizácie súťaží.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky