Navigácia

Zmeny v školskom zákone zlepšia vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

     Na základe podnetov z praxe pristúpilo ministerstvo školstva prostredníctvom poslaneckého návrhu k legislatívnym úpravám v novele školského zákona, o ktorom sa v týchto dňoch rokuje na pôde parlamentu. Zmeny sa týkajú vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
     Predloženými zmenami sa má dosiahnuť taká aplikácia školského zákona, ktorá nedovoľuje zamieňať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby na základe zdravotného znevýhodnenia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyplývajúcimi výlučne zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dôvodom je, že vývin dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí neznamená automaticky aj zdravotné znevýhodnenie, ktoré je určujúce pri zaradení dieťaťa alebo žiaka do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy.
 
Opatrenie č.1
     V právnej norme sa navrhuje priamo ustanoviť, že dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijaté do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, špeciálnej triedy základnej školy alebo do špeciálnej triedy strednej školy. V praxi to znamená, že dôvodom na zaradenie do špeciálnej školy nemôže byť iba pôvod zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 
Opatrenie č.2
     Zároveň sa v zákone explicitne a priamo ustanovuje zaraďovanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do tried s ostatnými deťmi a žiakmi. Toto opatrenie jednoznačne zabraňuje segregácii.
 
Opatrenie č.3
     V novele sa upravuje fungovanie špecializovanej triedy – tá slúži na to, aby sa v nej žiaci, ktorí by nezvládli vzdelávanie v príslušnom ročníku, „doučili“ a „dobehli“ chýbajúce vedomosti. Do tejto triedy sa zaraďujú žiaci na návrh triedneho učiteľa, po vyjadrení výchovného poradcu a so súhlasom rodiča (zákonného zástupcu) na maximálne 1 rok.
 
Opatrenie č.4
     Zmeny sa týkajú aj poskytovania príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nakoľko sa zistilo, že bol častou motiváciou pre umiestňovanie detí a žiakov zo SZP do špeciálnych škôl, aj keď to nemalo oporu v diagnostike, po novom ho dostanú iba žiaci zo SZP, ktorí budú zaradení v „bežnej triede“.
 
Opatrenie č.5
     Zámerom navrhovaných zmien je taktiež sprísniť kontrolný mechanizmus štátu nad činnosťou školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ako aj umožniť relevantným subjektom prehodnotiť diagnostické postupy a návrhy na zaradenie dieťaťa alebo žiaka do konkrétnej formy vzdelávania a výchovy.  Navrhuje sa umožniť Štátnej školskej inšpekcii považovať za závažný nedostatok v činnosti špeciálneho výchovného zariadenia alebo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie aj napríklad vykonávanie nesprávnej diagnostiky, čo je nevyhnutné pre správne zaradenie dieťaťa na vzdelávanie podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky