Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1.9.2019

 Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prináša o. i. s účinnosťou od 1. 9. 2019 nasledujúce úpravy v oblasti kariérového poradenstva.
     Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.
     Podľa § 131 ods. 5 školského zákona sa vymedzuje činnosti kariérového poradenstva ako samostatné činnosti v rámci činností psychologického a výchovného poradenstva (v širšom slova zmysle). Ide o diagnostickú činnosť, výchovnú činnosť, poradenskú a informačnú činnosť a koordinačnú činnosť.
     Uvedenou právnou úpravou sa výkon jednotlivých činností kariérového poradenstva inštitucionálne prerozdeľuje tak, aby ich výkon, aj s ohľadom na aktuálne personálne kapacity v školách a školských zariadeniach, v súhrne čo najkomplexnejšie a najefektívnejšie smeroval k splneniu cieľa kariérového poradenstva.
     Na základe § 135a ods. 1 a 2 školského zákona sa bude činnosť kariérového poradenstva zameriavať v rámci škôl a školských zariadení (materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu, konzervatórium, školský internát, diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.
     Ťažisko výkonu diagnostickej činnosti ako aj koordinačnej činnosti (predovšetkým výmena informácií o trhu práce) bude v rámci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Tieto centrá budú taktiež metodicky usmerňovať výkon kariérového poradenstvo v školách a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti. Súčasťou kariérového poradenstva v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja je aj koncepčné, metodické a koordinačné usmerňovanie kariérového poradenstva v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v jeho územnej pôsobnosti.
      Na vyššie uvedené inštitucionálne rozdelenie kompetencií výkonu kariérového poradenstva nadväzuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý určuje jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zodpovedných za jeho výkon.

Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach – kariérový poradca, výchovný poradca, školský poradca – poradenská, výchovná a informačná činnosť

     V školách a školských zariadeniach sa budú na realizácii kariérového poradenstva podieľať v rozsahu danom príslušnými štátnymi vzdelávacími programami jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (najmä učiteľ podľa § 20 ods. 1 a vychovávateľ podľa § 20 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.) .
     Za výkon kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach nesie hlavnú zodpovednosť kariérový poradca na škole alebo, v prípade, že tento nie je ustanovený, výchovný poradca. V oboch prípadoch ide o výkon špecializovaných činností v rámci kariérových pozícií pedagogických alebo odborných zamestnancov. Podľa § 36 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti kariérového poradcu, výchovného poradcu a školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní. Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu.
     V spojitosti s právnou úpravou predmetu a obsahu činnosti kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach dochádza k nárastu výkonov pre kariérových poradcov, školských poradcov a výchovných poradcov venujúcich sa aj kariérovému poradenstvu. V tejto súvislosti dôjde od 1. 9. 2019 nariadením vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/201/20190901 k zníženiu priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov na kariérových pozíciách kariérový poradca, školský poradca a výchovný poradca (v prípade, že v škole alebo školskom zariadení nepôsobí kariérový poradca). Na uvedený účel sa predpokladá zvýšenie finančných prostriedkov na normatívne financovanie v roku 2020 o sumu 2 268 130 €, v roku 2021 o sumu 2 494 944 € a v roku 2022 o sumu 2 494 944 €.

Kariérové poradenstvo v CPPPaP – kariérový poradca – diagnostická, koordinančná a metodická činnosť

      Na 79 existujúcich CPPPaP vznikne 79 pracovných miest odborných zamestnancov – kariérových poradcov, ktorí budú zabezpečovať činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy v školách a v školských zariadeniach menej efektívny.
     Kompetencie kariérového poradcu v CPPPaP vymedzuje § 26 zákona č. 138/2019 Z.. Ťažisko jeho činnosti bude spočívať najmä vo výkone činností kariérového poradenstva, realizácia ktorých by bola v prostredí školy alebo školského zariadenia menej efektívna (diagnostika, informácie o trhu práce – komunikácia so zamestnávateľmi...).
      V tejto súvislosti sa predpokladá aktívna podporná činnosť a vysoká miera koordinácie vo vzťahu ku kariérovým poradcom, školským poradcom a výchovným poradcom, ktorí budú vykonávať činnosti kariérového poradenstva v školách alebo školských zariadeniach v územnej pôsobnosti príslušného CPPPaP.
      V rámci ôsmich CPPPaP v sídle kraja, budú kariéroví poradcovia navyše zabezpečovať koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérneho poradenstva v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na území príslušného kraja, dohliadať na úroveň jednotlivých odborných činností kariérového poradenstva v školách, školských zariadeniach a poradenských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti a podieľať sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva. Z uvedených dôvodov sa počíta s pridaním ¼ úväzku pre kariérového poradcu v 8 CPPPaP v sídle kraja.
      Celkovo sa vytvorí 81 prepočítaných pracovných miest. Na uvedený účel sa odhaduje v roku 2020 navýšenie sumy na normatívne financovanie o sumu 1 827 091 €, v roku 2021 o sumu 2 009 800 € a v roku 2022 o sumu 2 009 800 €.
      Podľa zodpovedajúcich štatútov príslušných priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je výskum, metodická pomoc, vzdelávanie a poradenstvo v oblasti výchovného poradenstva (v podsystéme, ktorého je kariérové poradenstvo) v kompetencii Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave zabezpečuje súčinnosť pri zabezpečovaní kariérového poradenstva na základných školách a stredných školách Štátny inštitút odborného vzdelávania.
      V nadväznosti na vyššie uvedené budú doteraz vytvorené metodické postupy v kariérovom poradenstve postupne inovované a štandardizované prostredníctvom vyššie uvedených inštitúcií.
      Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, ktoré musí spĺňať kariérový poradca ako odborný zamestnanec v CPPPaP upraví všeobecne záväzný právny predpis podľa § 85 a zákona č. 138/2009 Z. z.

Skočiť na začiatok stránky