Zmeny na školách sa dajú dosiahnuť aj rýchlymi riešeniami. Ministerstvu pomôžu svetoví experti

  • Foto: IVP
  • Dátum: 21.10.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa inovatívny projekt podporovaný z Nástroja technickej pomoci Európskej komisie, ktorý zvýši kvalitu vzdelávania na základných školách prostredníctvom lepšieho využívania informačných technológii počas vyučovania. Program pod názvom Projektový šprint má pomôcť efektívnejšie zaviesť aj podporné reformy z Plánu obnovy a odolnosti, v ktorom je na investície do digitálneho vybavenia a pripojenia škôl vyčlenených približne 190 miliónov eur.

logo IVP

Cieľom nového projektu je dať zúčastneným školským tímom zložených z učiteľov a žiakov priestor otestovať svoje nápady a riešenia v oblasti digitalizácie. Na dosiahnutie merateľného výsledku budú mať školy v prvej fáze 60 dní, počas ktorých môžu využiť pomoc a skúsenosti medzinárodných expertov zo Svetovej banky, podporu a účasť odborníkov z Európskej komisie. Na konci projektu ministerstvo vyhodnotí najefektívnejšie riešenia a pripraví usmernenie, ako by ich mohli využiť a zaviesť aj iné školy. Do projektu sa prihlásilo takmer 90 škôl, z ktorých boli pre prvú fázu do konca roka 2021 vybrané tri – každá z iného regiónu Slovenska.

Nevyhnutné zmeny pre budúcnosť vzdelávania

Na trhu práce rastie dopyt po zručnostiach pre 21. storočie. Podľa výskumu Európskej únie patria práve digitálne zručnosti, kritické myslenie a riešenie problémov medzi dnes už kľúčové schopnosti potrebné pre pracovný trh. Slovenské školy zaostávajú v oblasti digitálneho vybavenia, internetového pripojenia a podpory pri využívaní informačných technológií počas vyučovania i učenia sa.

Pandémia donútila mnohých učiteľov začať používať rôzne aplikácie, ale zmysluplné zaradenie digitálneho obsahu a informačných technológii do vyučovania je náročnejšie. Nedostatočný prístup žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia, k internetu, počítačom či tabletom sťažuje ich učenie sa pri možnom dištančnom vyučovaní. Je potrebné, aby zdroje a obsah vzdelávania boli pre žiakov prístupnejšie, aby učitelia využívali inovatívne formy a metódy vzdelávania, ktoré budú zároveň prispôsobené podmienkam, v ktorých sa žiaci učia. Riešenie je nielen v modernizácii infraštruktúry, neustálom zdokonaľovaní zručností učiteľov a žiakov, ale aj v zmene učebných osnov tak, aby sa prispôsobili obsahu vzdelávania. Práve Projektový šprint bude testovať ako efektívnejšie nastaviť a implementovať tieto reformné programy z Plánu obnovy. Projekt školám umožní inovovať svoje pedagogické postupy s využitím informačných technológii, a umožní aj prepájať školy rôznych úrovní, čím sa vytvorí priestor na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vzdelávania v budúcnosti.    

Testovanie projektu na slovenských školách

Na základe výzvy ministerstva školstva sa do konca júna prihlásilo takmer 90 škôl. V prvej fáze si metodiku projektového šprintu vyskúšajú tri školy - Základná škola s materskou školou Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou, Základná škola Rabčice v okrese Námestovo a Základná škola Laborecká z Humenného. Kritériami výberu škôl bola nielen ochota školy zapojiť sa do projektu a jasná vízia zlepšovania v oblasti digitálnej transformácie, ale aj jej veľkosť, typ, miera technického vybavenia, geografické umiestnenie, miera inklúzie, či prítomnosť digitálneho koordinátora.

Prvá fáza sa spúšťa od 21. októbra, pričom tri vybrané školy budú mať dva mesiace na to, aby si overili vlastné návrhy na zlepšenie v oblastiach, ktoré považujú za dôležité. Určia si, ako sa chcú k stanovenému cieľu dopracovať a ako budú svoj pokrok merať.  Ich cieľom môže byť napríklad zvýšiť podiel učiteľov s digitálnymi zručnosťami alebo zvýšiť počet vyučovacích predmetov, na ktorých budú v škole využívať moderné technológie či inovatívne metódy vzdelávania. Počas celej doby trvania testovania budú mať školy podporu ministerstva i zapojených medzinárodných inštitúcií. Po úspešnom otestovaní škôl v prvej fáze začne v budúcom roku na ďalších aspoň troch školách druhá fáza projektu.

Skúsenosti a podpora zahraničných odborníkov

Ministerstvo školstva bude na Projektovom šprinte spolupracovať s expertami Svetovej banky, ktorí metodiku projektového šprintu (anglicky rapid result interventions) vyskúšali a úspešne zaviedli vo viacerých krajinách. „Tento prístup pomáha ministerstvám v krátkom čase, spravidla do sto dní, naštartovať nové reformy, a pomocou dát urýchliť ich implementáciu a vytvoriť poznatky ako efektívnejšie nastaviť vládne politiky a programy,“ vysvetľuje Alberto Leyton zo Svetovej banky. Metodika sa od bežného pilotného projektu líši v tom, že školské tímy testujú vlastné riešenia, a nie zadanie, ktoré dostanú od ministerstva alebo vedenia školy. Okrem toho majú školské tímy na dosiahnutie merateľného zlepšenia časový limit. Na základe takto získaných dát bude môcť ministerstvo zhodnotiť, ktoré zo školských riešení boli najefektívnejšie a pripraviť odporúčanie, ako by podobné riešenia mohli zaviesť aj iné školy.

Zmeny, ktoré vybrané školy úspešne zavedú, umožnia zlepšiť digitálne zručnosti učiteľov a žiakov a postupne aj existujúce učebné osnovy. „To by sa malo postupne odraziť v zlepšovaní výsledkov žiakov, najmä v gramotnosti, kritickom myslení a digitálnych zručnostiach. Celkovým cieľom projektu je zlepšiť znalosti a skúsenosti ministerstva s implementáciou digitálnej transformácie škôl podporujúcou aj iné plánované reformy vo vzdelávaní,“ vysvetľuje Zuzana Baranovičová z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dôležitou súčasťou zmeny sú investície do škôl. „Realizácia ambicióznych reforiem a investícii z Plánu obnovy Slovenska na digitálnu transformáciu škôl a rozvoj učebných osnov si vyžadujú silné a udržateľné implementačné plány. Ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav aktívne pripravujú ďalšie zlepšenia vyučovacích procesov prostredníctvom investícií do digitalizácie, reformy učebných osnov a zlepšenia prípravy učiteľov. Tento projekt považujeme za inovatívny a strategicky dôležitý pre predpokladanú systémovú zmenu vzdelávania. Sme preto radi, že ho môžeme finančne a odborne podporiť,“ vysvetľuje Agota Kovacs z Európskej komisie.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku