Zmena rozhodnutia ministra z 30. 3. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 takto:

v úvodnej vete sa slová „6. apríla“ nahrádzajú slovami „11. apríla“.

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté. 

Odôvodnenie:

Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“, týmto rozhodnutím naďalej umožňuje školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce do 11. apríla 2021.  

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky