Navigácia

Zmena rozhodnutia ministra z 2. 3. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 takto: v úvodnej vete sa slová „21. marca“ nahrádzajú slovami „6. apríla“.
  2. Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej športovej škole v školskom roku 2021/2022 sa nevyžaduje potvrdenie národného športového zväzu, že žiak je uvedený v zozname talentovaných športovcov.

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté. 

Odôvodnenie:

Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“, sa týmto rozhodnutím naďalej umožňuje školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni, prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Pojem prednostne znamená, že v súlade s uznesením vlády č. 122/2021 v uvedených školách možno v tomto období zabezpečiť dochádzku pre deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

Ak riaditeľ materskej školy alebo základnej školy spolu so zriaďovateľom a na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva posúdi epidemiologickú situáciu a možnosť plnenia požiadavky na obmedzenie mobility vo svojej obci, môže riaditeľ školy, prípadne zriaďovateľ určiť, že do školy uvedenej v rozhodnutí môžu prísť aj deti a žiaci, ktorí nemajú prístup ku online vzdelávaniu alebo ak situácia v rodine neumožňuje dieťaťu plnohodnotne sa vzdelávať z rôznych dôvodov. Rozhodujúcim faktorom má byť to, aby škola postupovala v najlepšom záujme dieťaťa.

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva má kompetenciu školu zatvoriť, ak vydá takéto rozhodnutie na základe posúdenia epidemiologickej situácie.

Zároveň v doterajšom režime pokračujú

  • špeciálne materské školy
  • materské školy pri zdravotníckych zariadeniach
  • základné školy na druhom stupni,
  • základné školy pri zdravotníckych zariadeniach,
  • špeciálne základné školy,
  • stredné školy,
  • špeciálne stredné školy.

Vzhľadom na to, školské vyučovanie v školách je mimoriadne prerušené podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dennú formu štúdia možno uskutočňovať aj ako dištančnú, pričom prezenčné vzdelávanie a dištančné vzdelávanie sú rovnocenné.

Zároveň je potrebné upraviť aj spôsob prijímania na vzdelávanie v strednej športovej škole.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky