Žilinská univerzita ostáva univerzitnou vysokou školou

  • Dátum: 11.12.2009

     Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) Ján Bujňák prevzal 11. decembra 2009  z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dekrét o zaradení medzi univerzity. Žilinská univerzita, ktorá má 7 fakúlt, sa tak po komplexnej akreditácii stala už siedmou vysokou školou na Slovensku s týmto statusom.
    
Zaradenie ŽU medzi univerzity bolo odporúčané Akreditačnou komisiou na základe dodatočne splneného kritéria, ktoré sa týkalo počtu študentov na počet pedagógov. „Po dodatočne prijatých opatreniach splnila univerzita aj kritérium KZU-6, ktoré vyjadruje počet študentov 1. a 2. stupňa štúdia na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov 3. stupňa, docentov a profesorov v príslušnom kalendárnom roku," ozrejmil minister Ján Mikolaj.
     Zároveň na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady konštatoval: „Škola si už niekoľko desaťročí buduje status modernej vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie nielen v systéme slovenských vysokých škôl, ale aj v medzinárodnom priestore." Zablahoželal jej predstaviteľom k významnému úspechu a vyzval ich k pokračovaniu v plnení nových plánov a vízií.

11. december 2009 Žilina

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku