Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

     Každá žiadosť o informáciu musí mať predpísané náležitosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a spôsob sprístupnenia požadovaných informácií.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku