Žiaci základných a stredných škôl bilancujú dosiahnuté výsledky. Polročné hodnotenie si prevezme viac ako 717-tisíc školákov

Prvý polrok školského roka 2022/2023 ukončia žiaci základných a stredných škôl polročným hodnotením. Z rúk triednych učiteliek a učiteľov si polročné výpisy hodnotenia prevezme 504 501 žiakov základných škôl a 212 616 žiakov stredných škôl. Polročné hodnotenie po prvýkrát dostane aj viac ako 64-tisíc prváčikov. Výpis hodnotenia v listinnej podobe odovzdajú učitelia žiakom na 2 344 základných školách a 872 stredných školách.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký a žiaci

Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou. Na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia však škola môže vydať žiakom aj polročné vysvedčenie.

Žiak je v jednotlivých vyučovacích predmetoch hodnotený počas polroka priebežne a v polročnom výpise alebo na vysvedčení sa uvádza za daný predmet súhrnné hodnotenie žiaka. V prvom až piatom ročníku základnej školy môže mať formu klasifikácie, slovného hodnotenia alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. V šiestom až deviatom ročníku je žiak hodnotený buď iba známkou, teda formou klasifikácie alebo môže byť klasifikačný stupeň doplnený aj slovným hodnotením, t. j. hodnotiacim opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.

Okrem toho môže byť žiak v niektorom vyučovacom predmete hodnotený  formulkou „aktívne absolvoval“ (ak sa žiak na vyučovaní daného predmetu aktívne zúčastňoval), „absolvoval“ (ak sa žiak na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval) alebo „neabsolvoval“ (v prípade, že žiak na vyučovaní nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval). Žiaci stredných škôl sú súhrnne hodnotení formou klasifikácie alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia.

Formu hodnotenia pre každý vyučovací predmet uvádza škola vo svojom školskom vzdelávacom programe.

Po prevzatí výpisov polročných hodnotení žiaci kontinuálne pokračujú v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin. Najbližšie voľno čaká školákov Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja 20. februára, kedy sa pre nich začínajú týždenné jarné prázdniny. Od 27. februára do 3. marca budú mať voľno žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. A napokon od 6. do 10. marca čakajú jarné prázdniny žiakov Košického a Prešovského kraja. 

 

Zdroj dát: RIS k 30. 11. 2022


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky