Žiaci sa môžu zapojiť do výtvarnej a publicistickej súťaže

27.04.2009

     Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v poradí už 6. ročník výtvarnej a publicistickej súťaže, ktoré organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

     Výtvarná súťaž Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre? je určená žiakom druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Školy môžu do súťaže prihlásiť výtvarné práce jednotlivcov alebo žiackych kolektívov v ľubovoľnej výtvarnej technike. Mladí výtvarníci sa môžu sústrediť aj na návrh plagátu, známky alebo na sériu obrázkov.

     Žiaci stredných škôl a vysokoškolskí študenti všetkých stupňov vzdelávania sa môžu zapojiť  do publicistickej súťaže s popularizačným príspevkom na tému Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu. Hlavným cieľom podujatí je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, výskum a vývoj, ako aj o aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi a ich popularizáciu. Podrobnejšie informácie a prihlášky do súťaží sú zverejnené na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk, v časti Veda a technika. Výtvarné práce a publicistické príspevky spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné zaslať do 30. júna 2009 na adresu Centra vedecko-technických informácií SR (Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava I).
     Príspevky bude hodnotiť odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov vyhlasovateľa a partnerov súťaží.

     Ceny a diplomy odovzdá víťazom podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009, ktorý sa bude konať v dňoch od 2. do 6. novembra 2009.

 

Bratislava 27. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku