Žiaci pracujúci s počítačom nielen v škole, ale aj doma, dosahujú lepšie výsledky

     V rámci medzinárodnej štúdie PISA 2012 sa krajiny OECD mohli zapojiť aj do voliteľnej oblasti testovania, ktorou bola schopnosť žiakov riešiť problémy. Úlohy boli zamerané na všeobecné logické myslenie 15-ročných žiakov pri riešení problémových situácií, ako aj na schopnosť a snahu usmerňovať postupy riešenia. Výsledky zverejnil na svojej webovej stránke Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
     Slovenskí žiaci dosiahli v testovaní schopností riešiť problémy priemerný výkon, ktorý je signifikantne nižší ako priemerný výkon žiakov krajín OECD. Tesne za nimi sa ocitli žiaci z Poľska, Španielska, Slovinska, Srbska, Chorvátska či Maďarska. Najlepšími v riešení problémov sú žiaci zo Singapuru, Kórey a Japonska.
     „Slovenskí žiaci sú podľa dosiahnutej úrovne schopní pochopiť zadanú problémovú situáciu, ako aj jednoduché vzťahy medzi konkrétnymi zložkami problémovej situácie. Dokážu ovládať jednoduché digitálne zariadenie, ale s komplexnejšími už majú problém. Sú schopní zvládnuť jednu podmienku, napríklad pri generovaní niekoľkých riešení a kontrole, či bola podmienka splnená. Vedia si dopredu naplánovať jednotlivé kroky a sledovať pokrok pri riešení úlohy, a ak je potrebné, dokážu zvoliť iné riešenie,“ konštatuje generálna riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
     Našim žiakom sa lepšie darí v statických úlohách, pri ktorých má žiak v zadaní uvedené všetky potrebné informácie a nemusí ich v procese riešenia odhaliť, ako je to v prípade interaktívnych úloh.
     Podľa zverejnených výsledkov bol vo viac ako v polovici zúčastnených krajín výkon chlapcov v priemere vyšší ako u dievčat. Slovenská republika spolu s Kolumbiou, Brazíliou a regiónom Šanghaj patrí medzi krajiny, kde testovanie preukázalo najväčší rozdiel v prospech chlapcov. Nepomer dosiahnutých výsledkov bol zaznamenaný aj medzi žiakmi rôznych typov škôl. Najlepšie výsledky v riešení problémov dosahovali žiaci 8-ročných a 4-ročných gymnázií.
     Vo zverejnených výsledkoch sa uvádza, že 80 % našich žiakov má možnosť používať počítač alebo tablet v škole. Doma využíva počítač až 94,3 % žiakov. Žiaci, ktorí pracujú s počítačom doma, dosahujú lepšie výsledky ako žiaci, ktorí s počítačom doma nepracujú. A rovnako žiaci, ktorí využívajú počítač vo vyučovacom procese, dosahujú signifikantne lepšie výsledky v riešení problémov oproti tým, ktorí počítač v škole nevyužívajú. V nadväznosti na to považujeme trend modernizácie vyučovania prostredníctvom zriaďovania digitálnych učební a rozširovania informačno-komunikačných technológií v školách za prínosný i nevyhnutný pre ďalší rozvoj žiakov aj študentov. 

Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky