Žiaci nedostatkových odborov na stredných školách získali v prvom polroku motivačné štipendiá v sume vyše 260 000 eur

27.02.2020

     Sumu 260 597 eur vyplatilo v prvom polroku aktuálneho školského roka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiakom odborov stredných škôl, ktorých absolventi chýbajú na trhu práce. Motivačné štipendiá pre týchto žiakov majú pomôcť presvedčiť mladých ľudí a ich rodičov pri rozhodovaní sa o výbere strednej školy.
     Počet štipendistov sa v priebehu uplynulých piatich mesiacov pohyboval od najnižšej úrovne 1 198 poberateľov v septembri 2019 až po 1 392 v októbri 2019. V januári 2020 ich bolo 1 310. Priemerná výška vyplateného štipendia dosiahla v minulom polroku sumu takmer 40 eur mesačne.
     Z pohľadu jednotlivých nedostatkových odborov mali medzi poberateľmi štipendia najvyššie zastúpenie v januári 2020 odbory elektromechanik - silnoprúdová technika (265 žiakov), obrábač kovov (192 žiakov) a chemik operátor (134 žiakov).
     Motivačné štipendiá sa poskytujú na základe zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, pričom jeho výška záleží od prospechu žiaka. Najlepší žiaci s priemerným prospechom do 1,8 dostávajú štipendium vo výške 65 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, teda aktuálne 62,38 €. Žiaci s prospechom do 2,4 dostanú 45 % sumy životného minima - 43,19 € a stredoškoláci s prospechom do 3,0 25 % sumy životného minima, čo je v tomto školskom roku 23,99 €.
     Motivačné štipendium môže získať žiak, ktorý študuje jeden z odborov, uvedených v Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. Ten zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR minimálne raz za tri roky.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku