Žiaci 4. ročníka bilingválnych gymnázií maturujú administratívne

  • Dátum: 28.04.2020

     V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci žiaci riadne prihlasení na prvý termín maturitnej skúšky administratívne, teda na základe priemeru, v súlade s Rozhodnutím o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.
     Podľa § 161k zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v čase mimoriadnej situácie rozhoduje o spôsobe ukončenia výchovy a vzdelávania ministerstvo školstva. Rozhodnutie ministerstva v čase mimoriadnej situácie sa uplatňuje plošne na všetkých maturantov, ako aj na maturantov v 4. ročníku bilingválnych štúdií.
     Platná legislatíva týkajúca sa maturitných skúšok (vyhláška č. 318/2008, zákon č. 245/2008) neumožňuje školám svojvoľne posúvať termíny maturitnej skúšky.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku