Zhodnotenie priebehu projektu Maturita 2009 online

19.03.2009

     MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania potvrdzuje, že projekt Maturita 2009 online bol dnes elektronickým testovaním z matematiky úspešne ukončený a prebehol bez vážnejších problémov. Online testovania z anglického jazyka a matematiky sa zúčastnilo 20 stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska a spolu 792 žiakov. 
     Projekt bol pripravený v spolupráci Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania a Ústavu informácií a prognóz školstva – školských výpočtových stredísk. Jeho cieľom je efektívne využívanie počítačovej techniky a internetu aj pri overovaní a hodnotení výsledkov vzdelávania na celoštátnej úrovni a postupné nahradenie papierovej formy testovania elektronickými systémami. 
     Do projektu Maturita 2009 online boli zapracované skúsenosti z minuloročného online testovania maturity  a  pripravený bol taktiež portál www.maturita-online.sk, kde si mohli žiaci s časovým predstihom precvičiť elektronické testy a oboznámiť sa s elektronickým testovacím prostredím. V regiónoch sa uskutočnili školenia administrátorov testovania a správcov internetovej siete jednotlivých škôl, kde boli učitelia oboznámení s priebehom a organizačnými pokynmi k priebehu online testovania. Príprava testovania bola overená v generálnej skúške, ktorej sa zúčastnilo všetkých 20 škôl a kde si žiaci vyskúšali prácu s elektronickým testom, odskúšala sa bezpečnosť systému a zároveň aj všetky možné riziká a spôsoby ich odstránenia. 
     Tohtoročné online testovanie bude podrobne vyhodnotené a na základe jeho záverov bude pripravená online maturita pre budúci školský rok. Predpokladá sa, že v školách, ktoré sa zúčastnili online testovania, sa vybudujú testovacie centrá, kde bude Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vyvíjať a overovať nové elektronické testy. V týchto centrách sa bude zároveň pripravovať nová online maturita. Počítačovú techniku testovacích stredísk budú môcť školy využívať vo svojom vzdelávacom procese v priebehu celého školského roka.
     Za úspešný priebeh testovania a veľmi dobrú spoluprácu ďakujeme všetkým žiakom a školám, ktoré sa zúčastnili Maturity 2009 online.

Bratislava 19. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku