Navigácia

Zelený vzdelávací fond opäť podporí výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na ochranu životného prostredia

     Dnes bola otvorená v poradí už 3. výzva na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. O finančný príspevok na svoje projekty sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie či záujmové združenia právnických osôb.
     Cieľom tretieho ročníka je podporiť výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, celoživotné vzdelávanie, aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov či pracovníkov s mládežou. Novinkou tohto ročníka je podpora vzdelávacích a osvetových aktivít organizovaných mládežou, napríklad na podporu rovesníckeho či medzigeneračného vzdelávania. Témami tretieho ročníka sú:

  • Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
  • Zlepšenie kvality ovzdušia
  • Ochrana biodiverzity
  • Obehové hospodárstvo
  • Zdravé a udržateľné budovy

     Výzva bude otvorená do 20.11.2019. Viac informácií nájdete na http://www.zelenyvzdelavacifond.sk. Dávame do pozornosti, že k žiadosti o podporu je potrebné pripojiť povinné prílohy, potvrdenia, o ktoré je potrebné požiadať príslušné úrady. Vzory žiadostí o vydanie týchto príloh nájdu záujemcovia v príručke pre žiadateľa. V prípade otázok je možné sa obrátiť na sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu na adrese sekretariatzvf@sazp.sk.


     Zelený vzdelávací fond začal fungovať pri Slovenskej agentúre životného prostredia v roku 2017 na základe rozhodnutí ministra životného prostredia SR. Účelom fondu je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít. Vznik fondu umožňuje združovanie a manažovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, a to najmä v oblasti podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky