Zdravie na tanieri 2019

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

„Zdravie na tanieri 2019“

 

Zverejnenie výsledkov výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k výzve ZDRAVIE NA TANIERI 2019


V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2019 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 116 projektov s požiadavkou 777 746,04 EUR na ich realizáciu.

Z podaných projektov komisia na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov Zdravie na tanieri 2019 vybrala 28 projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených finančných prostriedkov 200 000,00 EUR schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú žiadateľovi prostredníctvom Okresných úradov v sídle kraja. Ak je žiadateľom, vyšší územný celok finančné prostriedky sa poskytujú prostredníctvom ministerstva. Poskytnuté finančné prostriedky budú zúčtované prostredníctvom Okresných úradov v sídle kraja po zrealizovaní rozvojového projektu, na ktorý boli poskytnuté podľa pokynu poskytovateľa.

K zúčtovaniu je potrebné predložiť kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré predstavujú čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR a z rozpočtu zriaďovateľa.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Okresný úrad v sídle kraja povinný skontrolovať vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu rozpočtu rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou.

Ministerstvo má právo vykonať kontrolu použitia finančných prostriedkov priamo na mieste. Kontrolu môžu vykonať členovia komisie alebo iné osoby na základe poverenia ministra školstva na podnet predsedu komisie.

Žiadatelia vybraných projektov sa zaväzujú odprezentovať svoje projekty v rámci pripravovaných odborných konferencií v šk. r. 2019/2020.

 Výzva
na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na podporu  zdravia a prevencie obezity v rámci projektu
„Zdravie na tanieri 2019“
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a prevencie obezity vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vo výške 200 000 EUR k realizácii rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2019.Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa základnej a strednej školy.
 
 
Cieľom podpory je najmä
 
Prevencia obezity
 
-          motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovno-vzdelávacími 
           aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole,
 
-          s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre deti
           (napr. zdravšie bufety s nápojmi a s potravinami s nižším obsahom pridaného cukru, s potravinami
           bez pridanej soli a vysokým obsahom tukov a ambulantným predajom regionálneho ovocia a
           regionálnej zeleniny prostredníctvom automatov),
 
-          vhodným prostredím v škole pre správny pitný režim,
-          kultúrnym stravovacím prostredím,
-          obstaraním dochádzkového systému vrátane výdavkov na obstaranie licencií a čipových kľúčov.
 
 
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 08.07.2019.
 
Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do
 
 
12.07.2019. 
 
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky