Navigácia
Skočiť na obsah

Zdravie a bezpečnosť v školách 2020

Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí
o financovanie rozvojových projektov

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2020

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") v stanovenom termíne predložených spolu 57 projektov, pričom celkovo boli požadované finančné prostriedky vo výške 158 758 eur.

Celkovo bolo  navrhnutých  na  vyradenie  z  posudzovania  46 projektov,  z  toho  pre  neoprávnenosť žiadateľa  1 projekt, 7 projektov nespĺňalo podmienky výzvy – boli mimo prioritných tém výzvy, 24 projektov bolo navrhnutých na vyradenie z posudzovania pre neodporúčanie zrealizovať projekt v dôsledku protipandemických opatrení COVID – 19 a z dôvodu získania menej ako polovice bodov aspoň z jednej hodnotenej oblasti a zároveň jedného z ďalších spomenutých dôvodov bolo navrhnutých na vyradenie 37 projektov.

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“ sa zhodla na záverečnom uznesení a navrhuje p. ministrovi prideliť finančné prostriedky piatim projektom v celkovej sume 10 000 €.

Zoznam vybratých projektov spolu s uvedením výšky finančných prostriedkov, ktorý bol každým z členov komisie schválený jednomyseľným hlasovaním, sa nachádza v prílohe Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov.

Účelové finančné prostriedky na  realizáciu  rozvojového  projektu  prideľuje  ministerstvo  podľa  § 4d  zákona  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú žiadateľovi prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je okresný úrad v sídle kraja povinný skontrolovať vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom.

Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu rozpočtu rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou.

Realizátor  projektu  vypracuje  záverečnú  správu  o výsledkoch  realizácie projektu a zašle OŠ  v termíne  do  21. decembra 2020. Súčasťou záverečnej správy bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. OŠ zašle  záverečné   správy  a  informácie  o nákladoch   vynaložených   na   projekty   na   sekciu    národnostného  a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. januára 2021.

vybraté projekty ZB
štruktúra záverečnej správy ZB

 


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo v súlade s Príkazom ministra č. 18/2020 k čerpaniu finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 účelové finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2020.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja) je do 14. septembra 2020.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 25. septembra 2020.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky