Zdravie a bezpečnosť v školách 2018

Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2018

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") v stanovenom termíne predložených spolu 51 projektov, pričom celkovo boli požadované finančné prostriedky vo výške 95 581eur. Neschválených projektov bolo 32 z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve, získania malého počtu bodov.

Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov následne navrhla 19 projektov na  podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre školy ako realizátorov aktivít v oblasti podpory zdravia a bezpečnosti v školách v zmysle priorít výzvy v celkovej výške 34 948 eur.

Zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v priloženej tabuľke - Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“.
 
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o  financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Realizátori školských projektov sú povinní pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na  zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj  pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR.
Škola ako realizátor projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 20. 12. 2018, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zašle záverečné správy a informácie o nákladoch vynaložených na projekty na Sekciu národnostného a  inkluzívneho vzdelávania  MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. 1. 2019.
Kontakt: Mgr. Katarína Deáková, predsedníčka komisie „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“.Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

    2_Zoznam vybratých projektov - Zdravie a bezpečnosť na školách 2018


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2018.
     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja  s  požadovanými náležitosťami podľa výzvy.
Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v sídle kraja) je do 16. mája 2018.
      Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 21. mája 2018 .
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku