Záverečnými stretnutiami NÚCEM ukončil inšpiratívnu spoluprácu s partnermi z Nemecka a Estónska

  • Foto: NÚCEM
  • Dátum: 30.03.2021

V dňoch 3. – 5. marca 2021 sa konal štvrtý a zároveň posledný workshop v rámci medzinárodného projektu Vyvíjanie kriteriálnych testov na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa ZŠ.

logo NÚCEM

Online workshopu sa spolu s odborníkmi na tvorbu testov z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) a expertmi zo slovenských univerzít zúčastnili aj medzinárodní partneri z Univerzity Stuttgart a inštitútu Education and Youth Authority v Tallinne. Trojdňový workshop bol zameraný na metodiku vyhodnocovania výsledkov testov a následné čo najpresnejšie zadefinovanie jednotlivých škál úrovní vedomostí a spôsobilostí žiakov. Výskumníci pracovali s pokročilými štatistickými metódami a hľadali spôsoby, ako interpretovať namerané dáta tak, aby učiteľom nielen nastavovali obraz o kvalite vyučovania, ale im pomohli aj pri rozvíjaní úrovní poznávacích procesov žiakov. 

NÚCEM v rámci tohto projektu pripravil prvé kriteriálne testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre 5. a 9. ročník ZŠ, pri vývoji ktorých sa inšpiroval testami PISA a nemeckými testami VERA. V priebehu októbra až decembra 2020 boli testy pilotne overené na vzorke 1760 žiakov základných a stredných škôl. Testovanie sa uskutočnilo elektronicky, žiaci testy vypĺňali online počas dištančného vzdelávania.

Na marcovom workshope výskumníci z NÚCEM pod metodickým dohľadom odborníkov z Nemecka a Estónska analyzovali dáta z pilotných testov s využitím pokročilých štatistických metód. Naučili sa, ako usporiadať namerané dáta z testov a nastaviť prahové hodnoty, ktoré vymedzujú úrovne spôsobilostí žiakov, pričom tieto úrovne majú stúpajúcu náročnosť a komplexnosť. Úlohou autorov testov bolo tiež didakticky opísať rozsah vedomostí a zručností žiakov, ktorý vymedzujú jednotlivé úrovne spôsobilostí. Tieto informácie budú podkladom správ z testovaní nielen pre samotných učiteľov, ale aj pre školy, ktoré získajú spätnú väzbu o tom, do akej miery majú ich žiaci rozvinuté vedomosti a zručnosti podľa vzdelávacích štandardov a ako ich treba viesť k osvojovaniu si kompetencií na vyšších kognitívnych úrovniach. Dôležitou súčasťou tohto workshopu, podobne ako aj troch predošlých, bola výmena know-how a skúseností odborníkov zo zúčastnených krajín, ktorá sa zameriavala na to, ako interpretovať a prezentovať namerané dáta tak, aby učiteľom pomáhali
pri zlepšovaní úrovne vedomostí a spôsobilostí žiakov.

Následne, 25. marca 2021, sa uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov (Stakeholder meeting), v rámci ktorého NÚCEM so svojimi zahraničnými partnermi predstavil závery projektu zástupcom kľúčových vzdelávacích inštitúcií. Spolu so zástupkyňou Európskej komisie sa tohto mítingu zúčastnili zástupcovia Inštitútu vzdelávacej politiky, sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Štátnej školskej inšpekcie, Štátneho pedagogického ústavu a zástupca Teach for Slovakia.

Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM, poďakovala za vynikajúcu profesionálnu spoluprácu odborníkom z nemeckej univerzity v Stuttgarte pod vedením prof. Dr. Christine Sälzer a tiež kolegom z estónskeho Tallinnu za odovzdanie množstva odborných a praktických inšpirácií pri hodnotení žiakov a škôl. „Pred dvomi rokmi, keď sme projekt začínali, bolo na našej strane veľa obáv a neistoty, či budeme schopní zvládnuť metodiku kriteriálnych testovaní, ktorá vyžaduje sofistikované postupy,“ uviedla R. Kanovská na mítingu. „Našou silnou motiváciou bolo inovovať súčasnú metodiku externých testovaní žiakov na Slovensku a zavádzať hodnotenie škôl, ktoré bude lepšie monitorovať úrovne spôsobilostí žiakov podľa vzdelávacích štandardov, čo môžeme využiť aj v pripravovanej kurikulárnej reforme. Prvé testy pre deviatakov a piatakov sme úspešne vytvorili a vyhodnotili podľa metodiky kriteriálneho testovania, no pred nami je ešte veľa práce,“ uzatvorila Kanovská.

„Sme hrdí na progres našich slovenských kolegov,“ reagoval Leo van Waveren na záverečnom mítingu, „zároveň si však musíte uvedomiť, že tento vývojový proces nemá koniec, stále sa musíte učiť a zdokonaľovať tak, aby ste nastavovali zrkadlo vášmu vzdelávaciemu systému a prispievali k jeho zlepšovaniu,“ dodal odborník z Univerzity Stuttgart a poprial Slovensku veľa úspechov v oblasti vzdelávania a pri zavádzaní kľúčových reforiem.

Veríme, že spolupráca s nemeckými a estónskymi odborníkmi a profesionálmi bude pokračovať aj v ďalších inšpiratívnych projektoch, ktoré pomôžu pri príprave a implementovaní kurikulárnej reformy na Slovensku.

Projekt s názvom „Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku“ realizoval NÚCEM od roku 2019 v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem EÚ 2017–2020 (SRSP). Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/kriterialne-testy

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku