Navigácia

Záverečná konferencia Štipendijného programu EHP Slovensko

     Na zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorských štátoch – Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku bol zameraný Štipendijný program EHP financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
     V priebehu troch rokov sa realizovalo 25 projektov so zapojením 30 zahraničných partnerov. Zhodnotenie programu, ale aj perspektívy budúcej spolupráce v novom programovom období Grantov EHP a Nórskych grantov, budú hlavné témy Záverečnej konferencie Štipendijného programu EHP Slovensko, ktorá sa uskutoční 25. januára 2017 v Bratislave. Konferenciu organizuje SAIA, n. o., ktorá je správcom programu.
     Program sa realizoval od roku 2014 v rámci dvoch schém – projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými a strednými školami a mobilitné projekty vysokých škôl. Počas tohto obdobia sa na projekty inštitucionálnej spolupráce vyčerpalo približne 1,4 mil. eur.
     V rámci tejto schémy bolo podporených 13 projektov slovenských vysokých škôl a 8 projektov stredných škôl, ktoré spolupracovali s vysokými a strednými školami v Nórsku a na Islande. Na základe spolupráce vysokých škôl vzniklo 40 nových učebných pomôcok, 2 spoločné študijné programy/moduly, bolo zorganizovaných 8 letných škôl a intenzívnych kurzov, 46 seminárov, konferencií a workshopov. Okrem toho bolo publikovaných aj 33 spoločných odborných článkov a publikácií, výsledky spoluprác boli prezentované aj na medzinárodných konferenciách.
     Mobility sa prostredníctvom projektov inštitucionálnej spolupráce zúčastnilo 143 vysokoškolákov, 56 doktorandov, 160 akademických pracovníkov a 28 administratívnych, resp. vedúcich pracovníkov zo všetkých zapojených krajín.
     V rámci projektov stredných škôl vzniklo viac ako 20 nových učebných pomôcok, bolo zorganizovaných 9 seminárov a workshopov a 2 intenzívne kurzy, školy zo vzájomnej spolupráce publikovali 12 spoločných článkov a publikácií. 244 študentov zo všetkých zapojených krajín sa zúčastnilo na viac ako 100 exkurziách po Slovensku, Nórsku a Islande. Na mobilitách sa zúčastnilo aj 100 učiteľov a 10 administratívnych, resp. vedúcich pracovníkov.
     V rámci schémy mobilitné projekty sa zrealizovali 4 projekty vysokých škôl s finančnou podporou približne vo výške  181-tisíc eur. Mobilitu medzi vysokými školami na Slovensku, Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku absolvovalo celkovo 83 študentov, doktorandov a akademických pracovníkov.
     Cieľom záverečnej konferencie bude zoznámenie sa s výsledkami programu a prezentácia realizovaných projektov. Účastníci konferencie sa dozvedia na konkrétnych príkladoch o skúsenostiach zo spolupráce a realizácie projektov medzi prijímateľmi a partnermi z domáceho aj zahraničného prostredia a zároveň o perspektívach budúcej spolupráce v novom programovom období Grantov EHP a Nórskych grantov.
     V rámci konferencie vystúpia tiež zástupcovia Úradu vlády Slovenskej republiky, predstavitelia donorských štátov a veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike.
     Bližšie informácie o konferencii a Štipendijnom programe EHP Slovensko sú zverejnené na webovej stránke www.spehp.saia.sk.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky