Záverečná konferencia národného projektu CVANU

  • Dátum: 30.11.2015
     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) organizuje záverečnú konferenciu k národnému projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU). Podujatie, nad ktorým prijal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, sa uskutoční 15. decembra 2015 v Bratislave.
     Cieľom konferencie je informovať odbornú verejnosť o výstupoch národného projektu CVANU. Aktivity národného projektu boli zamerané na podporu a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania na Slovensku. Odborníci, ktorí sa podieľali na riešení aktivít, predstavia systémové návrhy týkajúce sa kvality ďalšieho vzdelávania, uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa, finančného mechanizmu pre ďalšie vzdelávanie, poradenstva pre dospelých, výsledkov práce poradenských centier pre dospelých, ako aj vytvorenia a realizácie systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb.
     Konferencia bude zároveň pôdou na prediskutovanie odporúčaní pre udržateľnosť kvalitatívneho rozvoja ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých.
     Podujatie sa realizuje v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU). Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke www.cvanu.sk.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku