Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

                                  EVS

    Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na stránke http://www.opevs.eu/.
 
Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:  7 653 215,27 eur
Obdobie realizácie projektu:  09/2018-11/2022
Kód projektu: 
Zmluva: CRZ
     Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.
      Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:
 
1.   Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách
     V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.
 
2.   Zriadenie CAF centra
     Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.
 
Partneri:
1.      Ministerstvo vnútra SR
2.      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.      Ministerstvo životného prostredia SR
4.      Ministerstvo obrany SR
5.      Ministerstvo zdravotníctva SR
6.      Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7.      Ministerstvo financií SR
8.      Ministerstvo kultúry SR
9.      Úrad vlády SR
10.    Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11.    Národný bezpečnostný úrad
12.    Úrad priemyselného vlastníctva SR
13.    Úrad pre verejné obstarávanie
14.    Štatistický úrad SR
15.    Slovenský metrologický inšpektorát
16.    Národný inšpektorát práce
17.    Štátna veterinárna a potravinová správa SR
18.    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku