Záujemcovia sa môžu prihlasovať do súťaže Európska značka a Európsky učiteľ jazykov roka

  • Dátum: 14.04.2009

     Už po ôsmykrát bude aj tento rok pokračovať súťaž Európska značka. Jej hlavným cieľom je zviditeľniť a oceniť inovačné prístupy v oblasti jazykového vzdelávania. Ide o nové prvky vo výučbe cudzích a regionálnych jazykov, ale aj jazykov menšín a prisťahovalcov.

     Do súťaže sa môžu zapojiť akékoľvek vzdelávacie inštitúcie, miestne a regionálne orgány, zamestnávatelia alebo profesijné asociácie, ktoré rozvíjajú, podporujú či zavádzajú podnetné metódy a formy vo výučbe cudzích jazykov. Prioritnými európskymi témami sú tento rok interkultúrny dialóg, ako aj jazyky a podnikanie. Národnými prioritami sú napríklad nové vzdelávacie programy vyučované v cudzích jazykoch na vysokých školách či výučba cudzích jazykov od raného veku.

     V rámci tejto iniciatívy sa uskutoční aj 5. ročník súťaže Európsky učiteľ jazykov roka. Zameraná bude na jednotlivcov, ktorí dosiahli pozoruhodné úspechy vo výučbe cudzích jazykov. Do súťaže sa môžu zapojiť nielen učitelia, ale aj tí, ktorí dosiahli v jazykovom vzdelávaní inšpirujúce výsledky. Súťažiacich musí prihlásiť škola, školská rada, univerzita, profesijná asociácia či akákoľvek vzdelávacia inštitúcia.

     Prihlášky do oboch súťaží je potrebné zaslať na predpísanom formulári do 15. mája 2009 na adresu SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Formuláre prihlášok a ďalšie informácie sú dostupné na internetovej stránke www.saaic.sk/eu-label.

     Ocenené organizácie a pedagógovia získajú certifikát podpísaný komisárom Európskej komisie zodpovedným za viacjazyčnosť a ministrom školstva SR a vecné odmeny. Odovzdané im budú na slávnostnej ceremónii na jeseň tohto roka. Víťazné inštitúcie ocenené v rámci súťaže Európska značka budú môcť používať logo iniciatívy ako značku kvality.

 

Bratislava 14. apríl 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku