Záujemcovia o vzdelávanie v cestovnom ruchu majú posledný mesiac na prípravu projektov

  • Dátum: 08.07.2010

     Až 12 mil. eur si môžu prerozdeliť  úspešní žiadatelia v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Vzdelávanie. Výzvu  vyhlásila koncom mája Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a zameraná je na tvorbu a realizáciu akreditovaných vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania. Ich cieľom je prehlbovať a rozširovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť či rozvoj kľúčových kompetencií pre sektor turistických služieb a cestovného ruchu s použitím moderných technológií.
     Termín uzávierky výzvy je naplánovaný na 2. augusta 2010. Prostredníctvom nej sa môžu súkromní podnikatelia pracujúci v oblasti vzdelávania uchádzať o 300 000 až 500 000 eur na projekt. Podmienkou je, že v čase predkladania svojich žiadostí o NFP musia už podniky vykonávať akreditované vzdelávacie aktivity v sektore turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu. Podrobnosti k aktuálnej výzve sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

     Operačný program Vzdelávanie, v rámci ktorého je aktuálna výzva vyhlásená, podporuje reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému, akými sú regionálne školstvo či vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie v celkovej finančnej čiastke viac ako 726 miliónov eur.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku